طراحی با مکعبها

۳٫۴۱۶

۰٫۰۰۱

۰٫۱۴۶

۲٫۹۹۴

۰٫۰۰۳

نتایج جدول ۴-۳-۱-۳، نشان می دهد که متغیرهای”زمان واکنش” ، “توجه انتخابی” و “توانائی بینائی-فضائی” پیشبینی کنندههای معنیدار حس لمس-فشار هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “زمان واکنش” برابر با ۰٫۸۳۴- b= است که در سطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین حس لمس- فشار می باشد. بررسی ضرایب بتا نشان میدهد که، افزوده شدن متغیر پیشبین بهصورت پیوسته از مقدار ضرایب بتا کاسته است که حاکی از توان بیشتر متغیرهای نخست در پیشبینی و تبیین حس لمس–فشار و کاهش این توان با افزوده شدن سایر متغیرهاست که این امر موجب حذف فاکتور “حافظه کوتاه مدت” شده است. بنابراین این منتغیر سهم قابلملاحظه و معنیداری در پیشبینی واریانس متغیر حس لمس- فشار ندارد.
معادله پیشبینی نمره حس لمس- فشار بیماران از روی متغیرهای زمان واکنش ، توجه انتخابی و توانائی بینائی-فضائی به شرح ذیل می باشد:
Y= حس لمس- فشار
۱ X = زمان واکنش
۲ X =توجه انتخابی
۳ X = توانائی بینائی-فضائی
۳ X (3.416)+ 2 X (0.198) + 1 X (1.716-)+ 0.758 = Y
یعنی درصورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان زمان واکنش کمتر، میزان توجه انتخابی بیشتر و میزان توانائی بینائی-فضائی بیشتر باشد، میزان بهبودی حس لمس-فشار بیشتر خواهد شد(زمان واکنش بهطور منفی، توجه انتخابی و توانائی بینائی-فضائی بهطور مثبت حس
لمس-فشار را پیشبینی میکنند.
۴-۳-۱-۵) فرضیه شماره ۵: بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دو نقطه افرادی که ترمیم عصب
داشته اند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۶) فرضیه شماره ۶: بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دو نقطه افرادی که ترمیم عصب داشته اند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۷) فرضیه شماره ۷: بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دو نقطه افرادی که ترمیم عصب داشته اند و انعطاف پذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد
۴-۳-۱-۸) فرضیه شماره ۸: بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دو نقطه افرادی که ترمیم عصب داشته اند و حافظه کوتاه مدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به ...

جدول۴-۳-۱-۴: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حس تمایز یکنقطه از دونقطه (TPD)
برحسب متغیرهای شناختی

شاخصهای آماری
مدل
ضریب همبستگی چندگانه(R) ضریب تبیین(R2) ضریب تبیین تعدیل شده خطای معیار تخمین تغییر مجذور R
مقادیر مدل ۱ (a) 0639 ۰٫۴۰۹ ۰٫۴۰۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است