۱۳۰

۱۹٫۱۸۴۶

۴٫۷۵۵۷۱

۰٫۴۱۷۱۰

۴-۳) آمار تحلیلی:

در این بخش، نتایج مربوط به آزمونهای مورد استفاده، همراه با نتایج معنیدار و غیر معنیدار هر فرضیه، مورد بررسی قرار میگیرند. این بخش شامل سه قسمت میباشد. در قسمت اول، در راستای تحلیل داده ها، از رگرسیون چند متغیری، بهره گرفته شد ودر قسمت دوم، در تحلیل مسیر اقدام به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مجموعه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته، پرداخته شد. به این ترتیب که متغیرهای زمان واکنش، انعطاف پذیری شناختی(توجه انتخابی)، حافظه کوتاه مدت و ظرفیت(توانائی) بینائی – فضائی متغیرهای پیشبین و حساسیت پذیری کارکردی متغیر ملاک را تشکیل می دهند. نهایتا در قسمت سوم از رگرسیون خطی ساده(دو متغیره) بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیر زمینهای” سن” و” نتایج حساسیتپذیری کارکردی” استفاده شد.
۴-۳-۱) یافتههای حاصل از رگرسیون چندمتغیری:
۴-۳-۱-۱) فرضیه شماره ۱: بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشته اند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۲) فرضیه شماره ۲: بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشته اند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد
۴-۳-۱-۳) فرضیه شماره ۳: بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشته اند و انعطاف پذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۴) فرضیه شماره ۴: بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشته اند و حافظه کوتاه مدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
در این قسمت جهت تعیین سهم تفکیکی هر یک از متغیرهای پیش بین(زمان واکنش، انعطاف پذیری شناختی(توجه انتخابی)، حافظه کوتاه مدت و ظرفیت(توانائی) بینائی – فضائی) در تغییرات متغیر ملاک(نتایج حس لمس-فشار) از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده کرده ایم. نتایج این تحلیل در جداول زیر درج شده است.

جدول۴-۳-۱-۱: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حس لمس – فشار(SWMs) بر حسب متغیرهای شناختی

شاخصهای آماری
مدل
ضریب همبستگی چندگانه(R) ضریب تبیین(R2) ضریب تبیین تعدیل شده خطای معیار تخمین تغییر مجذور R
مقادیر مدل ۱ (a) 0.834 ۰٫۶۹۵ ۰٫۶۹۳ ۰٫۰۷۷۲۲ ۰٫۶۹۵
مدل۲ (b) 0.850 ۰٫۷۲۲ ۰٫۷۱۸ ۰٫۰۷۳۹۸ ۰٫۰۲۷