۸

َ۱۲۰

َ۱۲۰-۷۶

َ۷۵-۵۶

َ۵۵-۴۱

َ۴۰-۱

۹

َ۱۲۰

َ۱۲۰-۷۶

َ۷۵-۵۶

َ۵۵-۴۱

َ۴۰-۱

حداکثر نمره :۵۱
۳-۶-۶) خرده آزمون فراخنای ارقام
فراخنای ارقام یک آزمون حافظه کوتاه مدت و توجه به شمار میرود. آزمودنی باید اطلاعات شنیداری را به ترتیب مناسب به یاد بیاورد و تکرار کند. پاسخ های درست مستلزم یک فرایند دومرحله ای است. نخست اطلاعات باید به دقت دریافت شوند، که مستلزم توجه و رمزگردانی[۴۳۰] است. کسانی که به آسانی دچار حواسپرتی می شوند در این مرحله مشکل دارند. دوم آزمودنی باید اطلاعات را به درستی به یاد آورد، ترتیب و توالی آن را در نظر بگیرد و آن ها را بیان کند. کسانی هم که احتمالا نمی توانند ردیاد (حافظه)[۴۳۱] را به اندازه کافی در ذهن خود نگهداری کنند.گاهی، هنگامی که آزمودنی می خواهد رقم فعلی را بیان کند رقم قبلی را فراموش می کند. هر چند ارقام مستقیم تکلیفی آسان تر و سر راست تر و مستلزم حافظه طوطی وار است، ارقام وارونه پیچیدهتر است. آزمایش شونده معمولا باید اطلاعات را برای مدت بیشتری در حافظه نگه دارد و همچنین پیش از بیان مجدد، باید ترتیب آنها را تغییر دهد. بدین ترتیب، عملکرد خوب در ارقام وارونه احتمالا توانائی شخص را در انعطافپذیری، تمرکز و شکیبائی در برابر فشار روانی منعکس میسازد. نمره بالا در تکرار ارقام وارونه همچنین ممکن است به توانائی ساختن، نگهداری و وارسی[۴۳۲] تصویر های ذهنی دیداری که از محرک های شنیداری ساخته شده است مربوط باشد
کسانی که نمره بالا می گیرند دارای حافظه کوتاه مدت شنیداری خوب و توجه عالی هستند، و ممکن است در برابر اضطراب و فشار روانی کمتر تاثیر پذیر باشند. اما، باید تاکید کرد کسی که حافظه شنیداری کوتاه مدت خوب در مورد ارقام دارد، لزوما بدین معنا نیست که حافظه او برای اطلاعات پیچیده تر، مانند موسیقی یا دیگر اطلاعات کلامی نیز خوب باشد.
این آزمون بهروش زیر انجام شد:
این خرده آزمون دارای دو بخش بود و این دو بخش فراخنای ارقام “تکرار رو به جلو ارقام” و ارقام “تکرار معکوس ارقام” جداگانه اجرا میشدند. حتی اگر آزمودنی در بخش تکرار رو به جلو ارقام صفر نمره میگرفت، باز هم بخش تکرار معکوس ارقام، اجرا میشد. در بخش اول، ابتدا روند آزمایش به آزمودنی توضیح داده، و آزمایش با ماده یک شروع میشد. آزمونگر اعداد را با فاصله یک ثانیه ازهم بیان نموده و رقم آخر هر سلسله اعداد با آهنگ افتادن ذکر میگردید. در هر ماده، دو مجموعه اعدادوجود داشت که در دو نوبت(کوشش) به آزمودنی ارائه میشد. به هر سئوال نمره ۲ (موفقیت در هر دو کوشش) ، ۱ (موفقیت در یکی از کوششها) ، و یاصفر (عدم موفقیت در هر دو کوشش) تعلق میگرفت. حداکثر نمره در بخش تکرار رو به جلو ارقام
“۱۴” بود. در بخش دوم نیز آزمایش با ماده یک شروع شده و از بیمار خواسته میشد اعداد خوانده شده را بهطور معکوس از آخر به اول تکرار نماید. در اینجا نیز فاصله زمانی بین بیان اعداد یک ثانیه بود. هرگاه آزمودنی در هر کوشش مربوط به سلسله ارقام معینی ناموفق بود آزمایش با این آزمون متوقف میگردید. به هر سئوال نمره ۲ (موفقیت در هر دو کوشش) ، ۱ (موفقیت در یکی از کوششها) ، و یاصفر (عدم موفقیت در هر دو کوشش) داده میشد. حداکثر نمره در بخش تکرار معکوس ارقام، نیز “۱۴” بود و مجموع نمرههای هر دو بخش بهعنوان نمره کل آزمون فراخنای ارقام در نظر گرفته میشد (حداکثر نمره کل ۲۸ ) (گری- گراث مارنات، ۲۰۰۳).
۳-۶-۷) Reaction time Apparatus :
در این مطالعه از ابزار سنجش زمان واکنش، برای ارزیابی زمان عکسالعمل افراد در میلیثانیه مورد استفاده قرارگرفت. محرک بینائی بهصورت نور رنگی به بیمار ارائه میشد. به محض ارائه محرک، آزمودنی، با فشردن دکمه مربوطه و دادن پاسخ زمان عکس العمل ثبت میگشت. آزمودنی باید به محض مشاهده نور دکمهای که در نزدیکی وی قرار دارد با انگشت فشار میداد.آزمون برای هر بیمار ۲۰ بار تکرار میشد و میانگین ۲۰ زمان به عنوان نمره نهائی برای فرد ثبت میگردید.

این را هم حتما بخوانید :
سامانه پژوهشی -بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ...

۳-۷) شیوه اجرای تحقیق:

از میان بیمارانی که تحت جراحی ترمیمی عصب اولنار و مدیان قرار گرفته‌بودند، گروه مطالعه انتخاب شد. بیماران رضایت خود را جهت ورود به مطالعه ازطریق پرکردن فرم
رضایتنامه کتبی اعلام داشتند. توضیحات لازم درمورد چگونگی انجام آزمونها به بیماران
دادهشد. بهافراد شرکتکننده در پژوهش راجع به محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و عدم بهجا ماندن عوارض و صدمات فیزیکی یا روانی، اطمینان دادهشد.

۳-۸) روش تحلیل دادهها:

برای تحلیل دادههای این پژوهش در آمار توصیفی، از شاخصهای گرایش مرکزی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در آمار استنباطی، از روشهای رگرسیون چندگانه چندمتغیره، رگرسیون ساده دومتغیره و روش تحلیل مسیر استفاده شد.

۴-۱) مقدمه:

فصل چهارم:
یافتههای پژوهش
در این فصل به بررسی دادههای مربوط به آزمونهای SWMs ،TPD ثابت، STI، RT، Stroop، نماد ارقام وکسلر و طراحی مکعب ها پرداخته شده است. دادههای فوق در مدت ۱۲ ماه جمع آوری شدند. دادههای مربوط به آزمون در پایان، دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. این فصل مشتمل بر دو بخش است:
در بخش اول، که مربوط به آمار توصیفی است، دادهها و خلاصههای آمار توصیفی، همراه با نمودارهای مربوطه ارائه شدهاند.
در بخش دوم، علاوه بر درج نتایج مربوط به آزمونهای آماری، نتایج معنیدار هر فرضیه، نیز بیان شده است.در این بخش از آزمونهای رگرسیون چند متغیره چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است.

۴-۲) آمار توصیفی:

در جداول و نمودارهای پیش رو، بخش آماری مربوط به هریک از متغیرهای مورد بررسی
در طرح گنجانده شده است.

جدول۴-۲-۱) :شاخصهای آماری معیار سن در گروه شرکت کننده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.