M

خطاها

۴۶/۲

۱۶/۱

۶۸/۰

۷۷/۰

SD

میانگین تحصیلات نمونه ۲/۱۳ (۱/۳) سال.
تست کلمات رنگی استروپ، ابزاری برای سنجش توجه انتخابی و نادیده گرفتن محرک ها از سوی آزمودنی است. در این تکلیف، به آزمودنی آموخته می شود که رنگ کلمه را در حالیکه ناهمخوان با معنی رنگ چاپ شده است را بگوید. در این آزمون ساده ترین شکل ایجاد تعارض در آزمودنی به این ترتیب است که واژه های مربوط به هر رنگ با رنگ دیگر نوشته شده است و از آزمودنی خواسته می شود در کوتاهترین زمان ممکن نام رنگی که لغت با آن نوشته شده است را بگوید مثلا واژه قرمز با رنگ زرد و واژه آبی با رنگ سبز .
بدین ترتیب ، واژه رنگی، مسیری را در قشر مخ برای نام بردن آن واژه، فعال میکند. برعکس، نام رنگ چاپ مسیر دیگری را برای نام بردن آن رنگ فعال می سازد. اما مسیر قبلی با مسیر بعدی تداخل می کند. در چنین موقعیتی زمان بیشتری لازم است تا به اندازه کافی فعال سازی قوت گیرد و پاسخی مبنی بر نام بردن رنگ و نه خواندن واژه، تولید کند (اسمیت[۴۲۴] و همکاران، ۱۹۸۶).
این تست به صورت نرم افزار کامپیوتری بر پایه اصول موجود در تست ویکتوریا[۴۲۵] طراحی شد (اسمیت و همکاران، ۱۹۸۶) شامل سه مرحله بود. در مرحله اول نام چهار رنگ (آبی،قرمز،سبز و زرد) که با جوهر مشکی تایپ شدهبود در وسط صفحه نمایش ظاهر میگشت. هر کلمه با حروف درشت، فونت شماره ۷۲ و فرمت لوتوس تایپ شده و ۶ بار به مدت نامشخصی در صفحه می ماند. روند نمایش کلمات نیمه تصادفی بود و هیچ کلمهای دو بار پشت سر هم تکرار نمیشد. در این مرحله آزمودنی باید در حداقل زمان ممکن کلمه را میخواند.هدف از انجام این مرحله کسب آگاهی از توانائی خواندن فرد بود. آزمونگر باید مطمئن میشد توانائی خواندن فرد به قدری بالاست که قادر به انجام مرحله سوم(تاثیر تداخل رنگ-کلمه[۴۲۶]) میباشد(الن کارولینا[۴۲۷] و همکاران، ۲۰۰۷).
مرحله دوم: این مرحله شامل ۲۴ دایره رنگی در چهار رنگ ذکر شده، بود.هر دایره رنگی ۶ بار تصادفی ظاهر میشد و روند این مرحله شبیه مرحله قبل بود. مدت زمان ظاهر شدن هر دایره ۰٫۰۴۰ ثانیه بود.
مرحله سوم: در این مرحله ۲۴ کلمه رنگی، در ۴ رنگ مانند مرحله اول و دوم در صفحه نمایش ظاهر می گشت. هر کلمه رنگی با جوهری غیر از رنگ خود تایپ شده بود. آزمودنی باید رنگ را میگفت نه اینکه کلمه را بخواند.
قبل از شروع آزمون روند تست به آزمودنی توضیح داده میشد. هر تست ۲۰ دقیقه طول
میکشید. در مرحله اول فرد باید در حداقل زمان ممکن کلمه را میخواند. اگر جواب اشتباه میداد یا جواب نمیداد، نمره فرد “صفر” و اگر پاسخ درست میداد، نمره فرد “یک” درنظر گرفته
میشد. میانگین نمرات در هر مرحله محاسبه می گردید.
۳-۶-۵) خرده آزمون طراحی مکعبها
خرده آزمون طراحی مکعب ها شامل مهارت در حل مسایل غیر کلامی است، زیرا آزمودنی باید مساله را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و سپس آنها را برای ساختن کل یکپارچه با هم ترکیب کند. آزمودنی باید منطق و استدلال را به شیوه ای به کاربندد که بتواند مسایل روابط فضائی را حل کند.
عملکرد خوب مستلزم آن است که آزمودنی ها بتوانند درجه ای از انتزاع را که مستقل از امور محسوس و عینی محض است نشان دهند. این آزمون مستلزم توانائی در تغییر چهارچوب داوری[۴۲۸] و در عین حال حفظ درجه بالائی از انعطاف پذیری است.آزمودنی باید بتواند گرایش های تکانشی خود را بازداری کند و در اقدام به تکلیف طراحی شده پشتکار نشان دهد.
یک خصیصه مهم طراحی مکعب ها آن است که به آزمایش کننده امکان می دهد تا پاسخ آزمودنی را در عمل مورد مشاهده قرار دهد. بعضی آزمودنی ها به زودی مایوس شده و از کار دست می کشند، در صورتی که بعضی دیگر برای اتمام کار، پافشاری می کنند، حتی اگر مجبور باشند از محدوده وقت تعیین شده فراتر می روند. در رویکرد به انجام تکلیف، یکی ممکن است مکعب ها را به طور تکانشی به ترتیب غیرتصادفی کنار هم بگذارد، در صورتی که دیگری ممکن است با دقت و وسواس از سبک منظم و متوالی پیروی کند و بدین ترتیب رجحان خود را در مورد به کار بستن کلی و همزمان و یا روش متوالی حل مساله آشکار سازد. مشاهدات بیشتر می توان عواملی مانند برتری دست، هماهنگی حرکتی، سرعت پردازش اطلاعات، تحمل در برابر ناکامی، و توانائی استفاده از بازخورد را آشکار ساخت. سبک بسیار تاملی یا تکانش گرانه به سبب آنکه زمان انجام تکلیف را طولانی می کند ممکن است به کاهش نمره ها بیانجامد. بدین سان، با مشاهده و ثبت تفاوت ها در انجام تکالیف طراحی مکعب ها، می توان اطلاعات بالقوه با ارزشی در مورد آزمودنی به دست آورد.
طراحی مکعب ها همچنین یک آزمون هوش غیرکلامی و تا اندازه ای مستقل از فرهنگ است.پایایی این آزمون بدان سبب است که با هوش کلی همبستگی بالائی دارد(تقریبا ۵۳درصد واریانس آن را می توان به عامل g نسبت داد)، اما همبستگی آن با سطح تحصیلی پائین است(%۴۰ تا %۴۶). بدین سان، تاثیرپذیری خرده آزمون طراحی مکعب ها از زمینه فرهنگی و تحصیلی آزمودنی حداقل است. بنابراین، نمره های آزمون طراحی مکعب ها برای سنجش ظرفیت بالقوه هوشی افرادی که در زمینه های فرهنگی و عقلی متفاوت دارند ابزار مهمی محسوب میشوند.
طراحی مکعب ها شاخص بسیار خوبی در مورد آسیب نیمکره راست مغز به شمار می رود و به ویژه نسبت به آسیب های قطعه آهیانه ای راست مغز حساس است. کسانی که نمره بالا می گیرند، از توانائی ادراک دیداری-حرکتی-فضائی، توانائی تمرکز، سرعت دیداری- حرکتی و مفهوم سازی غیرکلامی عالی بر
خوردارند. نمره های پائین نشانگر توانائی های ادراکی ضعیف، دشواری در یکپارچه کردن ادراکات دیداری و اشکال در حفظ و تداوم کوشش است(گری- گراث مارنات[۴۲۹] ، ۲۰۰۳).
نحوه انجام ارزیابی با این خردهآزمون بهروش زیر انجام شد:
برای اجرای این خرده آزمون، ۹ مکعب چوبی که دوسطح آنها قرمز، دوسطح آنها سفید و دوسطح دیگر آن سفید و قرمز است، و همچنین ۹ کارت که طرحها روی آن چاپ شده و بهصورت کتابچهای بههم وصل شدهاند مورد استفاده قرار میگرفت. در طرح شماره ۱ آزمودنی مستقیما از روی طرحی که آزماینده با مکعبها ساخته، عمل مینمود و در طرحهای دیگر کارتهای ۲ تا ۹ را الگو قرار میداد. آزماینده هنگام ساختن الگو میبایست، از درست بودن جهت طرحها، اطمینان داشت. در مورد طرحهائی که بهصورت دفترچه ارائه میشدند، باید هر طرح طوری ارائه میشد که لبه غیرسیمی دفترچه بهطرف آزمودنی باشد. هنگام ساختن طرحهای ۱ و ۲ جهت ذکر شده باید رعایت میشد، به این معنیکه لبهای از الگو که معادل لبه غیر سیمی کارتهاست به طرف آزمودنی باشد. برای جلوگیری از اینکه آزمودنی بهجای بالای الگوی طرحها بهکناره آنها نگاه کند الگو در فاصلهای قرارداده میشد که آزمودنی مجبور شود از بالا به آن نگاه کند. پساز آنکه دستور شروع تست به آزمودنی داده میشد ،آزمونگر باید الگوی ساخته شده را از مکعبها را به محلی در فاصله ۲۰ سانتیمتری کنار میز آزمودنی حرکت میداد. آزمونگر الگو را برای آزمودنی راست دست کمی به طرف راست و برای آزمودنی چپ دست کم بهطرف چپ متمایل میساخت. آزماینده هنگام چیدن مکعبها در جلو آزمودنی ، طوری آنها را میچید که سطوح رنگی مختلفی رو به بالا قرار گیرد، فقط سطح قرمز-سفید یکی از چهار مکعب رو به بالا باشد و وقتی طرحها با ۹ مکعب ساخته میشود، تعداد مکعبهایی که سطح قرمز-سفید آنها رو به بالاست از ۳ عدد تجاوز نکند. زمان مجاز برای ساختن هر طرح در دفترچه ثبت پاسخها تعیین شده بود.
زمانگیری بلافاصله پساز آخرین واژه دستور اجرای تست شروع میشد. در طرحهای ۱ و ۲ در صورت نیاز به کوشش دوم، مجددا زمانگیری میشد. زمانی را که آزمودنی برای ساختن هر طرح صرف مینمود، درصورتیکه از زمان مقرر تجاوز نمیکرد در دفترچه ثبت پاسخها یادداشت
میشد برای طرحهای ۳ تا۹ برای عملکرد سریع و کامل نیز نمره اضافی منظور میشد(طبق معیار نمرهگذاری).
پاسخ آزمودنی به یک ماده زمانی ناموفق محسوب میشد که یا همراه با خطا بود(همخوانی کامل با طرح دفترچه نداشت) و یا طرح در مهلت مقرر ساخته نمیشد. اگر طرحهای ۱ و ۲ در کوشش اول پیشاز تکمیل طرح زمان آزمایش به پایان میرسید، کار آزمودنی متوقف و به کوشش دوم پرداخته میشد. چرخش طرح ساخته شده بهمیزان ۳۰ درجه یا بیشتر ، یک پاسخ ناموفق محسوب میشد. در اولین طرحی که چرخش اتفاق میافتاد، به آزمودنی گوشزد و اصلاحات طرح توسط آزمونگر انجام میشد. این تصحیح در سراسر آزمون فقط یکبار صورت میگرفت. برای اجرای طرح یک، ابتدا نمونه توسط خود آزمونگر بهمنظور راهنمائی بیشتر آزمودنی، ساخته میشد و با تعیین زمان ۶۰ ثانیه دستور شروع تست داده میشد، در صورتی که وی موفق به ساختن صحیح طرح نمی‌شد مجددا آزمونگر، اقدام به ساخت و راهنمائی نموده و تست تکرار میگردید. صرفنظر از این‌که آزمودنی در کوشش دوم موفق یا ناموفق بود، آزمایش با ارائه طرح شماره ۲ دنبال میگردید. این طرح نیز مطابق با طرح شماره یک انجام میشد و نهایتا صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت آزمودنی آزمایش با کارت شماره ۳ ادامه داده میشد. در طرحهای ۳ تا ۹ کوشش دوم مجاز نبود. در ۵ طرح اول فقط ۴ مکعب به بیمار ارئه میشد و از طرح شماره ۶، پنج مکعب بعدی هم به ۴ مکعب اضافه میشد. در طرحهای ۳ تا ۹ ، هرگاه آزمونگر متوجه اتمام کار آزمودنی میشد به زمانگیری خاتمه میداد و زمان صرف شده را یادداشت مینمود، ولو آنکه خود آزمودنی تمام شدن کار را اطلاع نمیداد. مدت زمان اختصاص یافته برای طرحهای ۱ و۲ ، ۶۰ ثانیه برای هر کوشش، برای طرح ۳ تا ۵ ، ۶۰ ثانیه و طرحهای ۶ تا۹ ، ۱۲۰ثانیه در نظر گرفته میشد.
در صورتیکه پاسخ آزمودنی به سه طرح متوالی نادرست بود آزمایش با این آزمون متوقف
میشد(دو کوشش نادرست در طرحهای یک و دو بهعنوان یک پاسخ نادرست در نظر گرفته
میشد). در طرحهای ۱ و۲ ، دو نمره درصورت موفقیت در کوشش اول و یک نمره در صورت موفقیت در کوشش دوم، در طرحهای ۳ تا ۹ چهار نمره برای هر طرحی که در مهلت مقرر بهصورت صحیح ساخته میشد، بهاضافه حداکثر ۳ نمره اضافی برای پاسخ سریع و کامل در هر طرح (نمرهها اضافی مطابق جدول زیر ارائه میشد). به پاسخهای ناکامل و نیمه درست نمره ای تعلق نمی‌گرفت (گری- گراث مارنات، ۲۰۰۳).
نمره طرحهای ۹-۳ با در نظر گرفتن امتیاز زمانی
نمره با امتیاز

طرح زمان اختصاص یافته ۴ ۵
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.