برنامه‌های تقویت حافظه
وظایف کارکردی استراتژیهای داخلی استراتژیهای خارجی
اسم یادآورهای کلامی برای تداعی کلمات اخطاردهنده به شخص
هجی کردن حروف نام شخص و کلمات
نشان دادن اسامی در مکالمات
اغراق در بیانات چهره‌ایی شخص
قراردادن لیست اسامی همراه با عکس در دفتر حافظه
لیست قافیه‌دار کردن کلمات و یا شعرسازی ساعت زنگدار یا کامپیوتر
راه افزایش راهنماها و نشانهای مسیر استفاده از نقشه یا طرح ساختمان

تداعیبرای اینکه بیمار نام شخص را به خاطر بیاورد، بین اسم و شخص ارتباطی قرارداد می‌شود. استفاده از علائم محیطی کم که به وسیله حروف بزرگ نوشته شده به تمایل شخص برای پاسخ به تحریکات کمک می‌کند.
مثلا، cue برای براق کردن کلید، در جلوی در، برای خاموش کردن برق قبل از خروج از خانه.
انتخاب نوع استراتژیهای یادآور بستگی به شرایط و توانایی یادگیرنده دارد. مانند استفاده از وسایل الکترونیکی برای بیماری که در ذخیره اطلاعات مشکل دارند اما قادر به Procedural recall هستند.
تعمیم[۳۳۶] و انتقال : تعمیم به معنای توانایی اجرای مهارتهای یادگرفته شده کلینیک (و یا هر محیط دیگر) در منزل و یا هر محیط دیگر می‌باشد. این توانایی برای انجام ADL مستقل پس از آموزش در کلینیک ضروری است. به عنوان مثال در کلینیک لباس درآوردن را یادگرفته و حالا در هرجای دیگر خودش لباسش را درآورد.
انتقال پس از یادگیری پیش مهارتهای یک وظیفه قادر به انجام آن فعالیت شود. به عنوان مثال پوشیدن کفش را بر روی عروسک تمرین کرده و حالا خودش کفشش را بپوشد.
اصول DOMAIN – SPECIFIC LEARNING : برپایه این فرضیه است که تعمیم در بیماران با آسیبهای شدید حافظه امکان‌پذیر نمی‌باشد و فرد هرچه را که یاد می‌گیرد خاص همان محیط است. درمان این بیماران باید در منزل و محیط کارکردی وی انجام گیرد.
۲-۶-۳) ادراک لمسی
تاکتایل گنوزیس یا شناخت لمسی، اغلب به عنوان حساسیت پذیری عملکردی مورد توجه قرار می گیرد. نقطه نظرات متفاوتی راجع به این بیان مبهم را می توان شناسائی کرد و مجموعه اصطلاحات واژگان تا حدی می تواند گیج کننده باشد.
موبرگ اصطلاح “تاکتایل گنوزیس” در مقالات خود (بین سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲) را عنوان نمود و آنرا تاثیر متقابل بین کارکرد محیطی عصب و تفسیر ادراک حسی در کورتکس سوماتوسنسوری (ارتباط مرکز و محیط)بیان کرد. فیزیولوژیست ها به این توانائی(ظرفیت) ” وضوح فضائی[۳۳۷]” می گویند و به طور سنتی به منظور ارزیابی میزان تراکم عصبدهی فیبرها درطی دوران رژنراسیون مورد استفاده قرار می گیرد.موبرگ، اظهار می دارد، تست ۲PD به علت برخورداری از اجزاء قدرتمند مرکزی در روند پردازش، یک تست تاکتایل گنوزیس (شناخت لمسی) می باشد. تاکتایل گنوزیس به عنوان معیاری برای سنجش حساسیت پذیری کارکردی در نظر گرفته می شود. به علاوه روابط مفهومی بین حساسیت پذیری کارکردی و آنچه که روانشناسان آنرا لامسه[۳۳۸] می نامند-یعنی پوست هماهنگ با عضلات و مفاصل می باشدیا عمل لمس بستگی وابسته به حرکت
میباشد(یعنی، لمس فعال برای ادراکات لمسی کامل)وجود دارد(رزن و لوندبرگ، ۱۹۹۸).
۲-۶-۳-۱) آگنوزی لمسی[۳۳۹]
۲-۶-۳-۱-۱) تعریف: عبارت از ناتوانی در تشخیص اشیا رایج[۳۴۰] و اشکال هندسی[۳۴۱] از طریق لمس و بدون کمک از حس بینایی می‌باشد. برای استرگنوزیس[۳۴۲]، یکپارچگی حواس لامسه، فشار، حرکت، بافت، وزن و حرارت ضروری و با سلامت نسبی کارکرد کورتکس مغز ارتباط دارد. آسیب در استرگنوزیس را می‌گویند. کارکردهای حرکتی این افراد طبیعی بوده، اما باید از طریق دیدن فعالیت‌های دستی را تنظیم کنند. بنابراین سرعت اجرای کارها کاهش یافته و به طور کلی فعالیتهایشان محدود می‌گردد.
محل ضایعهبه دنبال صدمات لوب پاریتو-تمپورو- اکسی پیتال[۳۴۳] ایجاد می‌شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir