STI(انگشت ۲ یا ۵ )
نتایج=۶-۰
عدد نرمال=۶

Mean sensory domain

*در این پروتکل به هر شماره از مونوفیلامنتها نمرهای(از صفر تا ۵) اختصاص داده میشود
( غیرقابل تست =۰ ، فیلامنت شماره ۶٫۶۵ =۱، فیلامنت شماره ۴٫۵۶=۲، فیلامنت شماره ۴٫۳۱ =۳، فیلامنت شماره ۳٫۶۱ =۴، فیلامنت شماره ۲٫۸۳ =۵) اعداد بهدستآمده در سهنقطه ذکر شده باهم جمعشده و تقسیم بر مقدار عددی نرمال(مجموع عدد نرمال در سه نقطه کلیدی) یعنی عدد ۱۵
میگردد، عدد نهائی تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.نمره کامل برای هر دو عصب ۱٫۰۰
میباشد. TPD نیز در یک نقطه کلیدی، یعنی نوک انگشت اشاره برای عصب مدیان و نوک انگشت کوچک برای عصب اولنار انجام میشود. در این پروتکل به هر فاصله نمرهای (از صفر تا۳) اختصاص داده میشود. (۰=≥۱۶ میلیمتر، ۱=۱۵- ۱۱ میلیمتر، ۲=۱۰-۶ میلیمتر، ۳≤۵
میلیمتر).در تست STI برای شناسائی هر آیتم شکل یا بافت یک نمره در نظر گرفته میشود که جمعا نمره نرمال ۶ می باشد.
۳-۶-۴) The Stroop colour word test (آزمون استروپ[۴۱۷]) :
اشکال مختلفی ازآزمون استروپ ساخته و به کار گرفته شده است که در موارد زیر با هم اختلاف دارند:
الف- کارتهای محرک:

  1. رنگ و شکل مواد: کارتهای آزمونها حاوی سه، چهار یا پنج رنگ هستند که در اشکال مربع، مثلت، دایره، نقطه یا صلیب رنگی ارائه میشوند (میتروشینا[۴۱۸]و همکاران، ۲۰۰۵؛ لزاک[۴۱۹]، ۲۰۰۴)
  2. تعدا مواد: کارتهای محرک شامل ۱۷-۲۰-۲۲-۲۴-۲۷-۵۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۷۶ ماده هستند.
  3. اندازه و نوع ارایه کارتهای محرک: کارتهای محرک از اندازه کارتهای کوچک تا اندازه نگارههای دیواری متغیراند. در برخی از پژوهشها هم از شیوه ارائه محرکنما، اسلاید یا کامپیوتر استفاده شده است.
  4. زمینه کارتهای محرک: اگرچه اکثر پژوهشها از کارتهایی با زمینه سفید استفاده کردهاند، برخی نیز از کارتهایی با زمینه سیاه، یا رنگی متفاوت از رنگ مواد محرک، کلمات و نام رنگ کلمات بکار برده شده استفاده کردهاند.
  5. تعداد کارتهای محرک: نسخههای مختلف آزمون دارای تعداد متفاوتی کارت یعنی دویا سه یا چهار کارت هستند.
این را هم حتما بخوانید :
پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۶

ب- نحوه اجرا:

  1. جهت بررسی: در برخی نسخهها نیاز است که آزمونی ردیفها را در عرض از چپ به راست بررسی کند در حالی که در دیگر آزمونها نیاز است که آزمودنی ستونها را از بالا به پایین بخواند.
  2. ترتیب ارائه محرک: در برخی نسخهها ابتدا خواندن کلمه ارائه سپس نام بردن رنگ ارائه
    میشود و در بعضی دیگر بالعکس

ج- روش نمرهگذاری
تعیین نمره کل بر اساس تعداد پاسخهای داده شده درست از ۴۵ تا ۱۲۰ ثانیه درجهبندی شده است که به کل زمان کامل کردن هر کارت نمره متفاوتی به تعداد کل خطاهای موجود در ۴۵ ثانیه داده میشود (میتروشینا و همکاران، ۲۰۰۵)
همانطور که پیش از این ذکر شد، از آزمون استروپ نسخههای زیادی ارائه شده است، اما از آزمون استروپ نوع ویکتوریا[۴۲۰] دو نسخه زیر وجود دارد که به روشهای متنوعی از جمله تعداد کوشش ها، تعداد محرکهای هرکارت، رنگها و تعداد رنگها از انواع دیگر آزمونهای استروپ متفاوت است (مورینگ[۴۲۱]و همکاران، ۲۰۰۴) اما هر یک دارای نقاط قوت و ضعف مختص خود میباشند:
الف- نسخه ویکتوریا: رگارد[۴۲۲]، ۱۹۸۱ به نقل از اسپرین و استراوس[۴۲۳] ۱۹۹۱/ ۱۹۹۸: همانطور که در جدول یک مشاهده میشود، اطلاعات این نسخه از ۴۰ بزرگسال جوان راست دست باهوش متوسط بدست آمده است. میانگین سنی ۷/۲۶ بوده است (رنج سنی ۳۵-۲۰). در این نسخه از استروپ ویکتوریا از محرک و روشها استفاده شده است. همچنین میانگین SDS برای زمان و خطاها گزارش شده است گروهبندی سنی آزمون و روشهای مورد استفاده توصیف شدهاند. اما در مقابل، اندازه نمونه تا اندازهای کوچک است و اطلاعاتی در مورد سطح تحصیلات، شیوایی در انگلیسی، ناحیه جغرافیائی یا ملاک مخصوص ارائه نشده است(رگارد، ۱۹۹۸).

جدول یک: رگارد، ۱۹۸۱، ذکر شده توسط اسپراوس و استراوس، ۱۹۹۱ (نسخه ویکتوریا): داده‌های نمونهای از ۴۰ بزرگسال جوانتر راست دست، ۳۵-۲۰ ساله

۳۵-۲۰ سال نام بردن رنگ نقاط (D)
۱۰/۱۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.