در سال ۲۰۰۸، بوندر[۴۰۸] و همکارانش در یک مطالعه آینده نگر به بررسی ارتباط بین نتایج بهبود حسی و توانائی های شناختی در افرادی که ترمیم عصب محیطی داشتند، پرداختند. آزمون های مورد استفاده در این بررسی جهت ارزیابی توانائی شناختی مواردی چون: Dutch version of the ‘National adult reading test’ (به منظور بررسی توانائی هوش عمومی)، Dutch translation of the californian verbal learning test (جهت ارزیابی ظرفیت و استراتژی های یادگیری کلامی) و تست کلمات رنگی استروپ بود. نتیجه عدم وجود ارتباط بین این عوامل بود(بوندر و همکاران، ۲۰۰۸).
در این مطالعه، قصد این است که، در جهت رفع این تعارض، به بررسی ارتباط بین بهبودی حس کارکردی و توانائی های شناختی، ازقبیل: توانائی ادراک بینائی-فضائی،زمان عکس العمل، حافظه کوتاهمدت و انعطاف پذیری شناختی پرداخته شود.

۳-۱) مقدمه:

فصل سوم:
روش پژوهش
پساز پرداختن به اهمیت و پیشینه مطالعه در دو فصل گذشته، در این فصل روش تحقیق و نوع مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد و مراحل اجرای کار از نمونهگیری تا شیوه تجزیه و تحلیل دادهها دنبال میشود. در این پژوهش آستانه حس لمس سبک توسط مونوفیلامان و حس تمایز دو نقطهای توسط Two- point discriminator ، توجه انتخابی (انعطاف پذیری شناختی از طریق آزمون استروپ، توانائی ادراک فضائی-بینائی با خرده آزمون طراحی مکعب ها ، حافظه کوتاه مدت با خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر، زمان واکنش(عکس العمل) با آزمون “زمان واکنش”ارزیابی ‏شد.

۳-۲) طرح پژوهش:

طرح پژوهش حاضر باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع غیر مداخله ای، گذشته نگر و طرح پژوهشی-همبستگی میباشد.

۳-۳) جامعه آماری و شیوه نمونه‏گیری:

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بیماران ترمیمی اعصاب محیطی به ۴ مرکز توانبخشی شهر تهران میباشد. سپس از روش نمونهگیری دو مرکز به عنوان واحد مراجعه انتخاب شدانتخاب نمونهها بهصورت تصادفی ساده، بود. یعنی با درنظر گرفتن تعداد کل نمونهها که بهصورت
فهرستبرداری شده نوشته شده بودند، بهصورت تصادفی ساده نمونهها انتخاب شدند. با توجه
بهاینکه اطلاعات پستی و تلفن پاسخگویان را داشتیم به آنها اطلاع دادهشد و ابزار سنجش بر روی آنها تست گردید. درمورد نمونههائی که درقید حیات نبودند، یا اینکه مهاجرت کردهبودند و یا تمایلی به همکاری نداشتند، از نمونههای جایگزین استفادهشد.

۳-۴) حجم نمونه

برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران، استفاده گردید (کوکران[۴۰۹]، ۱۹۷۷).
 
بدین ترتیب، برطبق فرمول کوکران تعداد ۱۳۰ نفر بهعنوان حجم نمونه بهدست آمد.البته طبق جدول مورگان نیز، حجم نمونه در حدود ۱۳۰ نفر میباشد.
جامعه آماری در بازه زمانی ۲ تا ۵ سال، تعداد بیماران مراجعه کننده ۱۹۵ نفر بودند که بر اساس فرمول عمومی کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه نمودیم.

۳-۵) معیارهای پذیرش نمونه:

شرایط ورود افراد به مطالعه شامل موارد زیر ‌بود:
۱- حداقل سن۱۸ ، حداکثر سن۷۵ باشد.
۲- عصب جراحی شده، عصب مدیان،اولنار و مدیان/اولنار باشد.
۳- افراد تمایل به ورود در گروه‌ها را داشته باشند.
۴- از لحاظ جسمی و روان، هوشی از سلامت کامل برخوردار باشند و مشکل نرولوژیکی وارتوپدیکی در اندام فوقانی نداشته باشند.
۷- مشکل ارتباطی و اختلالات زبان_گفتاری یا مشکلات شدید روانی وجود نداشته باشد.
۸- فلاپ یا گرفت پوستی انجام نشده باشد.
۹-ضایعه sharp باشد(crush نباشد).
۱۰- بین ۲ تا ۶ سال از آسیب و ترمیم گذشته باشد.

۳-۶) ابزار جمعآوری اطلاعات

این را هم حتما بخوانید :
مقاله علمی با منبع : طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه ...

در این مطالعه، ابزارهای زیر جهت گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند:
۱- سری ۵تائی مونوفیلامنت‏های سمز وین‏اشتاین رنگی برای ارزیابی آستانه حس لمس سبک/فشار عمقی (شرکت Preston).
۲-TWO-POINT DISCRIMINATOR برای ارزیابی حس تمایز دو نقطهای (شرکت Preston).
۳- آزمون استروپ، برای ارزیابی توجه انتخابی(انعطاف پذیری شناختی) (شرکت رایانیک خاور آریا).
۴- خرده آزمون طراحی مکعب ها ، برای ارزیابی توانائی ادراک فضائی-بینائی(شرکت روان تجهیز سینا).
۵- خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر، برای ارزیابی حافظه کوتاه مدت(شرکت روان تجهیز سینا) .
۷- آزمون “زمان واکنش”، برای ارزیابی زمان واکنش(عکس العمل) (شرکت رایانیک خاور آریا) .
۸- آزمون شناخت لمسی(تاکتایل گنوزی) (شرکت رایانیک خاور آریا).
۳-۶-۱) Semmes – Weinstein Monofilaments:
این آزمون یکی از آزمون‏هائی است ‏که برای ارزیابی حس دست و نتایج حسی در ترمیم اعصاب محیطی مورد استفاده قرار می‏گیرد. (von Frey Semmes – Weinstein monofilaments (SWMs) دارای دو نوع مینی‏کیت ۵تائی و ۲۰تائی می باشد. این آزمون به ‏عنوان یکی از عینی‏ترین آزمون‏ها برای ارزیابی حساسیت پوستی توصیف شده‏است. همچنین مشخص شده‏است که آزمون SWMs نیازهای مربوط به یک آزمون دارای اعتبار و روائی را برآورده می سازد ( Inter – rater Reliability 965 /0=ICC و ۹۳۴/۰ -= lower confidence limit ). (جیروسچ هرولد[۴۱۰]، ۲۰۰۵) علاوه بر این کدبندی رنگی فیلامنت بر اساس نیرو، امکان نقشه برداری را فراهم می‏آورد که به درمانگر امکان افتراق یا تمایز آستانه‏های لمس را در مناطق دارای حس سالم را نیز می‏دهد. مجموعه مونوفیلامانها بر اساس قطر درجه بندیشدهاند ولی طولشان ثابت است. این فیلامنت‌ها به طور عمده به دسته‌ای که از جنس اکریلیک می‌باشد متصل شده. بر دسته هر مونوفیلامنت شماره‌هائی، ثبت شده است ، که نشان‏دهنده لگاریتم نیرویی است که آن فیلامنت‌ هنگام خم شدن اعمال می‌کند. هر‏کدام از فیلامانها برای اعمال فشار خاصی کالیبره شده‌اند. دامنه اعمال فشار فیلامانها از mg65/1 تا ۶۵/۶ میلی‏گرم و دامنه نرمال آن بین ۸۳/۲ و ۴۴/۲ می‌باشد. (ترومبلی[۴۱۱]، ۲۰۰۲).
شروع تست با فیلامنت ۸۳/۲ است، فیلامنت عمود بر پوست نگه داشته می‌شود و تا حدی که خم شود روی پوست فشار داده میشود. به مدت یک و نیم ثانیه نگه داشته میشود و یک و نیم ثانیه برداشته میشود. سه بار برای هر نقطه تکرار میگردد و یک پاسخ از ۳ پاسخ ثبت میگردد. در صورتیکه بیمار فیلامنت نازک را حس نکرد، فیلامنت ضخیم‌تر استفاده می‌شود.( فیلامنت‌های بزرگتر از ۰۸/۴ یک بار در هر نقطه به کار می‌رود) پاسخ: در صورتی‏که بیمار وجود فیلامنت را حس کرد جواب بله می‌دهد.
نمره دادن هم بر اساس شماره فیلامنت و هم بر اساس نیروی واقعی نازکترین فیلامنت است که با حداقل سه بار آزمایش، یک بار تشخیص داده شده است. نتایج معمولا با کلید رنگی بر روی دیاگرام دست مشخص می‌شود. آستانه لمس نرمال در بزرگسالان فیلامان شماره ۸۳/۲
(با نیروی gr8/0 به استثنای Sole پا که در آنجا شماره فیلامان ۶۱/۳ و با نیروی gr21/0) می‌باشد.
۳-۶-۲) Two point discriminator:
تراکم عصبدهی فیبرهای عصبی نوک انگشتان را ارزیابی می‌کند. دو نوع می‌باشد: ۱ – وسیله‌ای است که دارای میله‌های موازی با فاصله‌های مختلف می‌باشد ۲ – یک Discriminator قابل تنظیم با کالیبر می‌باشد (ترومبلی، ۲۰۰۲). این آزمون نیز به‏طور رایج در ارزیابی نتایج حسی پس‏از ترمیم و توان‏بخشی اعصاب محیطی مورد استفاده قرار می‏گیرد.
(۰٫۰۹۶static 2PD pearson r = و۰٫۰۹Moving 2PD r = ) (جیروسچ هرولد، ۲۰۰۵).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.