۲-۶-۴) کارکردهای فضایی [۳۴۷]
۲-۶-۴-۱) تعریف: به توانایی درک ترتیب فضایی بدن، اشیاء در ارتباط با بدن، ارتباط بین اشیاء در فضا درک فضایی گفته می‏شود. مهارتهای فضایی تنها با حس بینایی ارتباط ندارند. کارکردی‏های فضایی دارای تقسیم‏بندی‏هایی می‏باشند که شامل تشخیص شکل از زمینه، ثبات شکل و … می‏باشد. ارتباطات فضایی جدای از یکدیگر نیستند. بطور عمومی نیمکره راست (لوب پاریتال) کنترل‏کننده توانایی‏های فضایی بصورت کلی عمل می‏کند. در حالیکه نیمکره چپ مسئول کارکردی‏های زبانی روی جزئیات مجزا و غیروابسته تمرکز می‏نماید. درک اغلب خیلی سریع اتفاق می‏افتد و به علت این پردازش سریع اطلاعات، راننده در مقابل خطر سریع عمل می‏کند تا تصادفی اتفاق نیفتد. فردی که با اختلالات درکی خفیف، فعالیت را کندتر انجام می‏دهد. اما در اختلالات درکی شدید علاوه کندی اجرای فعالیت، بدلیل اشکال در ارائه پاسخ صحیح، فعالیت تمام نمی‏شود. مهارتهای فضایی برای جهت‏یابی صداها، تحرک و کارکردی‏های روزانه افراد نابینا نیز کاربرد دارد.
۲-۶-۴-۲) سندرم ارتباطات فضایی شامل اختلالات در:

 1. Figure ground discrimination
 2. Form consistency
 3. Spatial relation
 4. Position in space
 5. Topographical disorientation
 6. Visuo spatial deficit : شامل

 • depth and distance perception
 • vertical disorientation
 • Figure ground discrimination

تعریف: آسیب در تشخیص شکل از زمینه بصورت ناتوانی در تشخیص بینایی یک شکل از زمینه‏ایی که در آن قرار گرفته تعریف می‏شود. وجود حواسپرتی[۳۴۸] ، توجه کم، محرومیت، کاهش استقلال و کارکردهای امن، همی آنوپسی[۳۴۹]، آگنوزی بینایی باید رد شود.
مثلا، این امکان را به فرد می‏دهد تا شکل یک مداد خاص را از بین مدادهای داخل جامدادی تشخیص بدهد و بدین وسیله اشیاء موردنظر را از نظر زمینه‏ایی که در آن قرار گرفته‏اند پیدا کند.
علائم کلینیکیدر ADL بیمار قادر نیست از کشو یا جیب چیزی بردارد و محل دگمه‏ها را بر روی لباس پیدا کند. در شروع و خاتمه پله‏ها بخصوص در موقع پایین آمدن مشکل دارد.
محل ضایعه: آسیب Parieto – Occipital نیمکره راست و همچنین بطور معدودی در نیمکره چپ ایجاد می‏شود.
ارزیابی:
تستهای استاندارد شامل:

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل ...

 • Arye Figure ground test

تستهای غیراستاندارد کارکردی شامل:

 • پیدا کردن پیراهن سفید روی حوله سفید
 • پیدا کردن قاشق در میان وسایل دیگر غذاخوری
 • پیدا کردن دگمه روی پیراهن

درمان:

 1. تکنیک‏های جبرانی: از لامسه برای قفل کردن صندلی چرخدار و پوشیدن لباس بیشتر استفاده کند.
 2. تکنیک‏های تطابقی : نصب نوارهای قرمز و یا براق روی کفش، پله‏ها و بکارگیری از دستورات کلامی و Cues.
 3. T.O.T: ابتدا بین سه شیء، شیء موردنظر را پیدا کند. بهمرور تعداد آنها افزایش یابد.

 • Form consistency

تعریفناتوانی در درک، فرم‏ها و شکل‏های مختلف یک شیء بخصوص وقتی که در وضعیت مختلف قرار گیرد.
مثالاین امکان را به فرد می‏دهد تا تمام مدادهای روی میز را که تعدادی در زیر کتابها و یا بخشی از آنها در معرض دید است را پیدا کند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است