c78/707
b78/837
b66/834
b50/829

۴۷/۱۰۸۸
۸۸/۱۰۶۰
۶۹/۱۱۵۳
۸۱/۱۱۰۴
۵۶/۱۰۸۳
۵۳/۱۱۲۶

ab22/1994
a ۲۵/۲۰۸۷
b ۷۵/۱۹۴۴
ab ۱۹/۲۰۲۹
ab09/2011
ab ۰۸/۲۰۳۰

SEM

۸۱/۷

۷۱/۱۸

۹۶/۳۲

۵۸/۳۹

CV

۸۳/۱۲

۵۱/۴

۹۷/۵

۹۲/۳

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حدا قل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی‌دار درسطح ۵ درصد می باشند.

۴-۱-۳-ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم)
نتایج مربوط به مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در جدول ۴-۵ و میانگین ضریب تبدیل خوراک تیمارهای آزمایشی مختلف در دوره‌های مختلف در جدول ۴-۶ مشاهده می‌شود. بین گروه‌های آزمایشی در دوره آغازین (۱۰ – ۱ روزگی) از نظر ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (۰۵/۰< P).
در دوره رشد ( ۲۸-۱۱ روزگی) بین تیمارهای مختلف آزمایشی از نظر میانگین ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰>‌P). بیشترین ضریب تبدیل را در این دوره تیمار شاهد داشت که با همه تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). کمترین میانگین ضریب تبدیل خوراک را تیمارحاوی سین بیوتیک به خود اختصاص داده بود که با همه تیمارها تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). اما بین تیمارهای حاوی آویشن ۷۵/۰درصدوگل گاوزبان ۵/۰و۷۵/۰درصد اختلاف معنیداری وجود نداشت (۰۵/۰ P>).
در دوره پایانی (۴۲-۲۹ روزگی) بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰>‌P). در این دوره بیشترین میانگین ضریب تبدیل خوراک مربوط به تیمار شاهد بود که با همه تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). کمترین میانگین ضریب تبدیل خوراک را تیمار ۷۵/۰گل گاوزبان به خود اختصاص داد که فقط با تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). ). بین تیمارهای آزمایشی حاوی سینبیوتیک، ۵/۰ و ، ۷۵/۰ درصد آویشن و ۵/۰ درصد گل گاو زبان اختلاف معنیداری وجود نداشت (۰۵/۰P>).
در کل دوره پرورش (۴۲-۱ روزگی) بین جیرههای مختلف آزمایشی از نظر میانگین ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰>‌P). بیشترین ضریب تبدیل در کل دوره پرورش متعلق به تیمار شاهد بود که با دیگر تیمارها بجز تیمار حاوی ۵/۰ آویشن تفاوت معنی‌داری داشت (۰۵/۰>‌P). کمترین ضریب تبدیل را تیمار حاوی سین بیوتیک داشت که با دیگر تیمارها بجز ۵/۰و ۷۵/۰ درصد گل گاوزبان تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰<‌P). بعد از تیمار شاهد بیشترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار ۵/۰ درصد آویشن بود که با تیمار حاوی سین بیوتیک و ۷۵/۰ درصد گل گاوزبان اختلاف معنیداری داشت (۰۵/۰>P). افزایش در زمان عبور خوراک باعث می‌شود که دستگاه گوارش زمان بیشتری برای هضم وجذب داشته باشد؛ لذا منجر به کاهش ضریب تبدیل می شود[۱۹۳]. سین بیوتیک(پروبیوتیک و پری بیوتیک) از طریق بهبود تعادل میکربی روده پرنده و افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و فعال کردن آنزیم‌های هضم کننده باعث افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی غیر قابل هضم و تغییرات مفید در متابولیسم مواد خوراکی و در نتیجه بهبود راندمان خوراک مصرفی می شوند [۴۶ و۶۶]. لذا پرنده از مواد غذایی، بیشترین استفاده را می‌کندکه به رشد و تولید بیشتر می‌انجامد. بلوکواسی و همکاران (۲۰۰۷)، که آویشن را در سطوح ۰، ۱/۰، ۵/۰، ۱درصد به جیره مرغان تخم گذار افزودند گزارش کردند که ضریب تبدیل خوراک و تولید تخم مرغ در سطح ۱/۰و ۵/۰ درصد بهبود پیدا کرد. همچنین تعداد باکتری اشرشیا کلای در مدفوع به طور معنی‌داری کاهش یافت.لوزا و ویلیام(۲۰۰۱) و لانگات (۲۰۰۰) نشان دادند که روغن‌های فرار بر قابلیت هضم اثرات تحریک کنندگی دارند، به شیوه‌ای که این تأثیرات احتمالا از طریق افزایش تولید آنزیم‌های هضمی و بهبود فعالیت کبد می‌باشد[ ۱۹۱ و ۱۱۶]. در مطالعه‌ی دیگر، استفاده از آویشن در سطح۱/ ۰درصددر جیره‌ی جوجه‌های گوشتی باعث کاهش جمعیت باکتری اشرشیا کلی در مقایسه با گروه شاهد شد [۱۶۸]. هرناندز و همکاران (۲۰۰۴)، دریافتند که تأثیر دو عصاره گیاهی شامل عصاره اول پونه کوهی، دارچین و فلفل و عصاره دوم شامل مریم گلی، رزماری و آویشن را در جیرهی جوجه‌های گوشتی بر عملکرد جوجههای گوشتی، اثر معنیداری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره پرورش نداشت [۹۷]. مهم‌ترین اثر اسانسها کاهش جمعیت میکروبی مضر و افزایش جمعیت میکروارگانیسمهای مفید مانند لاکتوباسیلها وبیفیدوباکتری‌هاست که باعث میشود فرآیند هضم بهتر صورت بگیرد و ضریب تبدیل بهبود یابد [۹۷]. اثرات سودمند ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی در رابطه با حفاظت از پرزهای روده میتواند بر جذب مواد مغذی اثر مثبت داشته باشد [۱۲۷]. پیرای و همکاران (۲۰۰۷) بیان کردند که استفاده از مکمل پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بر وزن زنده، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی اثرمعنی دارداشته است[۱۵۷]. کبیر و همکاران(۲۰۰۴) بیان کردند که پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی و بهبود ضریب تبدیل خوراک تاثیر مثبتی دارد [۱۰۷]. در مطالعه ارتاس و همکاران (۲۰۰۶)، که تأثیر مخلوطی از روغن های اسانسی شامل پونه کوهی، ‌میخک و بادیان بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی بررسی شد، جیره های آزمایشی شامل گروه شاهد، ۱۰۰، ‌۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم مخلوط روغن اسانسی و همچنین یک گروه آنتی‌بیوتیک شامل ۱/۰ درصد آویلامایسین بود. ضریب تبدیل خوراک در گروه ۲۰۰ میلی گرم روغن اسانسی در مقایسه با گروه شاهد و گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک به ترتیب ۱۲ و ۶ درصد کمتر بود [۸۳].

این را هم حتما بخوانید :
بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای ...

جدول ۴-۵- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مر بوط به ضریب تبدیل
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.