کربوهیدرات

۹/۶۳ گرم

الیاف

۲۴ گرم

خاکستر

۲/۱۳ گرم

۳-۴-۲- تیمارها و تکرارهای آزمایشی
قبل از انتقال جوجه‌ها به واحدهای آزمایشی، قفس‌ها با استفاده از اعداد تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۶ تیمار که هر تیمار، ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۸ جوجه بود، انجام گرفت. جیره پایه برای تمام گروه‌ها یکسان در نظر گرفته شد. شرایط محیطی از نظر دما و رطوبت نیز برای تمام گروه‌ها یکسان بود.
جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از :
۱- تیمار اول : شاهد (بدون ماده افزودنی)
۲- تیمار دوم : جیره پایه + سطح تجاری سین بیوتیک(۱/۰ درصد خوراک مصرفی)
۳- تیمار سوم : جیره پایه + آویشن آسیاب شده (۵۰/۰ درصد)
۴- تیمار چهارم : جیره پایه + آویشن آسیاب شده (۷۵/۰ درصد)
۵- تیمار پنجم : جیره پایه + گل گاوزبان آسیاب شده (۵۰/۰ درصد)
۶- تیمار ششم : جیره پایه + گل گاو زبان آسیاب شده (۷۵/۰ درصد)
مقدار مصرف سین‌بیوتیک طبق دستور کارخانه، ۱/۰ درصد خوراک مصرفی بود.
۳-۵- صفات مورد بررسی
۳-۵-۱- اندازه‌گیری خوراک مصرفی
خوراک مصرفی پس از توزین در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت، در۱۰، ۲۱ ، ۲۸ و ۴۲ روزگی تفاضل وزن خوراک در ابتدای دوره و انتهای دوره محاسبه شد.
۳-۵-۱-۱- محاسبه خوراک مصرفی دوره‌ای هر واحد آزمایشی
مقدار دان در انتهای دوره – مقدار خوراک مصرف شده در طی دوره= کل خوراک مصرفی دوره‌ای توسط جوجه‌ها (گرم)
۳-۵-۱-۲- محاسبه میانگین خوراک مصرفی روزانه هر جوجه
خوراک مصرفی دوره ای
= میانگین خوراک مصرفی روزانه
روز مرغ های موجود در هر واحد آزمایشی
۳-۵-۱-۳- محاسبه میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای هر جوجه
تعداد روزهای دوره× میانگین خوراک مصرفی روزانه هر جوجه = میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای
(تعداد روزهایی که تلفات زنده نبوده‌اند)- (تعداد روزهای دوره×تعداد جوجه‌ها در ابتدای دوره)= روز مرغ
۳-۵-۲- اندازه‌گیری میانگین وزن بدن
وزنکشی در روز نخست دوره پرورش جوجه‌ها با ترازوی دیجیتال انجام شد. در روزهای ۱۰، ۲۱ ،۲۸ و ۴۲ نیز وزن‌کشی به صورت تجمعی انجام شد. قبل از توزین، خوراک پرندگان به مدت ۳ ساعت قطع شد تا از لحاظ وضعیت دستگاه گوارش یکسان باشند.
۳-۵-۲-۱- محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها
برای محاسبه افزایش وزن در هر مقطع زمانی، اختلاف وزن انتها و ابتدای مقطع پرورش در نظر گرفته شد.
وزن تلفات + (وزن کل جوجه‌ها در ابتدای دوره – وزن کل جوجه‌ها در پایان دوره)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir