مقالات و پایان نامه ها

اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه

 

:پایان نامه درباره صادرات

اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور

صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه در اقتصاد کشور عهده دار است (اصلانلو وهمکاران،1387). صادرات یک کشور در دو حالت از اطمینان و ثبات بیشتری برخوردار بوده ودر اثر نوسانات و تحولات اقتصادی و بین المللی آسیب پذیری کمتری از خود نشان خواهد داد.این دو حالت عبارتنداز: 1)تنوع کالاهای صادراتی                                     2)تنوع بازارهای صادراتی

بدترین و ضربه پذیرترین وضعیت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور صادرات تک محصولی است.در صورت دارا بودن صادرات تک محصولی، چنانچه در کشور ما حاکم است، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به آن محصول واحد خواهد شد و بر اثر نوسان در قیمت و حجم خرید جهانی آن،کل اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (اصلانلو و دیگران،1387). در کشور ما نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است(اصلانلو و همکاران،1387).

2-16. صادرات محصولات کشاورزی

بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آنها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین ، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه اقتصادی دیگر کشورها باشد.(نجفی و دیگران ،1391).  لذا شناخت و بررسی و بهبود عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در داخل و خارج کشور نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی در کشور ما سهم عمده ای در مبادلات تجاری دارد به طوریکه طی سالهای 84، 85، 86 به ترتیب 19، 20 و 21 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور ، کالای کشاورزی بوده است ( ,2010) ، از این رو می توان گفت توجه به این بخش از صادرات غیرنفتی در ایران موجبات حرکت به سوی توسعه اقتصادی را فراهم می آوردو مزایای بی شماری از جمله ایجاد درآمد ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور ، ایجاد اشتغال یا فرصتهای شغلی جدید ، بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ، پایین آوردن هزینه تولید به سبب بهره گیری از ظرفیت کامل تولید و کسب اعتبار و وجهه بین المللی به سبب تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت(پورابراهیم ،1389). با وجودی که صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است ، اما از آنجا که به طور جدی و مناسب مورد توجه و برنامه ریزی بهینه و مدون قرار نگرفته ، لذا نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه اقتصادی ایران به دست نداده است ( اکبری ،1379). در بخش محصولات کشاورزی ، ایران به لحاظ قیمت و کیفیت دارای موقعیت ممتاز است. شرایط آب و هوایی ایران باعث شده ایت که کیفیت محصولات کشاورزی ایران در حدا مناسبی باشد و طعم خوبی نیز داشته باشد، در ایران صادرات بخش کشاورزی در طول سالهای 1384-1341 به طور میانگین 40 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. با تقویت این بخش می توان از یک طرف کشور را در تولید کالاهای استراتژیک به خودکفایی رساند و از طرف دیگر دریافتهای ارزی حاصل از آن را به طور قابل توجهی افزایش داد.لذا می بایست از بخش کشاورزی کشور به عنوان یک بخش تجاری یاد کرد.این بخش دارای مزیتها و مشخصه های مهمی همچون تنوع اب و هوایی ، دمای مناسب ، تنوع زمین ، نیروی کار ارزان ، بستر فعالیتهای اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران، وابستگی کمتر به فنآوری پیچیده و داشتن امکانات گسترده تولید است ، اصولا لازمه شکل گیری یک بخش قوی و درازمدت ، اتخاذ سیاستهای مناسب است. این سیاستها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مهم و موثر نمی تواند عملی شود، بنابراین به منظور تقویت بخش کشاورزی و افزایش صادرات محصولات این بخش ، بررسی و تعیین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی امری ضروری است (ولی بیگی ،1385).

 

دانلود پایان نامه
92