مقالات و پایان نامه ها

انواع صندوق های سرمایه گذاری؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار که تاکنون در ایران راه اندازی شده اند، از تنوع زیادی برخوردار هستند. صندوق های مذکور با توجه به ارکان و ترکیب دارایی های خود که در امیدنامه هر صندوق اعلام می شود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند: امروزه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعال در بازار سرمایه ایران در چند مرحله قابل طبقه بندی است. در نگاه اول، از بعد حداکثر و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز برای صدور، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به دو نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

  • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک
  • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ

بعد از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

  • صندوق های سرمایه گذاری در سهام (الویت با خرید سهام)
  • صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (الویت با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت)
  • صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ترکیب میانی بین دو ترکیب فوق)

پس از آن، از نظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.

از بعد دیگر، از نظر نقدشوندگی، صندوق­های سرمایه­گذاری به دو دسته با ضمانت نقدشوندگی و بدون ضمانت نقدشوندگی تقسیم می­شوند.

از نظر تضمین بازدهی می­توان صندوق­ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.

و در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.

بنابراین با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای مؤسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امیدنامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ) و صندوق های قابل معامله ( ETF ) اشاره کرد (سعیدی و مقدسیان،1389). در ادامه درباره انواع صندوق های سرمایه گذاری بیشتر توضیح داده شده است:

صندوق های سرمایه گذاری فعال در زمینه سهام[1]

برخيازمشخصاتاصليصندوق­هايسهامدرايرانبهشرحزيراست:

الف) اينصندوق­هابرحسباندازهبهدوگروهكوچكمقياسوبزرگ مقياستقسيمميشوند.در صندوق­هايكوچكمقياستعدادواحدهاي سرمايه­گذاريقابلانتشار،حداقل5000وحداكثر50000واحد سرمايه­گذاريودرنوعبزرگمقياساينارقامبين50000و500000 واحدسرمايه­گذارياست.

  • ارزشاسميهرواحدسرمايه­گذاريمعادل1.000.000ريالاست. واحدهايسرمايه­گذاريطيدوره­یپذيره­نويسيبااينمبلغقيمت­گذاري مي­شوندودرزمان­هايديگرقيمت­گذاريبرمبنايNAVصورت می­گیرد.
  • واحدسرمايه­گذاريكوچكترينجزءسرمايه­ی صندوقراتشكيلمي­دهد.
  • براساسقاعده­ی كليصندوق­هايمشترك،مبنايتعيينقيمت واحدهايسرمايه­گذاريتوسطشعبصندوقبرايصدورياابطال واحدهايسرمايه­گذاری، خالصارزشدارايي­هايموجوددرصندوق درپايانهرروزاست.ازآنجاكهداراييصندوق­هاازاوراقبهادارشامل سهاميااوراقمشاركتواحتمالاًمقداريوجهنقدتشكيلشدهاست، خالصارزشداراييهادرهرروزبراساسارزشروزهريكازاوراقبهادار موجوددرسبدوموجودينقدصندوققابلمحاسبهاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، 1389).

 

 

 

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت[2]

صندوق­هايمشتركبادرآمدثابت،صندوق­هاييهستندكهباانتشارو فروشواحدهايسرمايه­گذاريوجوهيراتحصيلوآنهارادرانواعاوراقبهادار (درحالحاضراوراقمشاركتصادرشدهتوسطمجموعهدولت،نهادهاي عموميغيردولتيوشركتهايسهاميعام) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران،سرمايه­گذاريمي­كنند. در این صندوق ها اگر پرداخت سود به صورت دوره ای مد نظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امیدنامه صندوق ها قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری بعد از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت سود، سود قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحد های سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید. سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحد های سرمایه گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن ها خواهد بود. (اساسنامه و امیدنامه نمونه ای از صندوق های سرمایه گذاری)

     صندوق های شاخصی

صندوق های شاخصی به صورت منفعل[3] اداره می شوند، بدین معنا که مدیریت این صندوق ها با انتخاب یک شاخص مثل اس اند پی[4] و تشکیل سبدی از سهام موجود در این شاخص عملکردی نزدیک به این شاخص خواهند داشت. بنابراین میتوان گفت این صندوق ها پرتفویی همچون پرتفوی بازار دارند. در این صندوق ها عملاً سرمایه گذار روی شاخص سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر فقط یک صندوق شاخصی ( صندوق شاخصی کارآفرین ) در ایران در حال فعالیت می باشد.

 

     صندوق های مختلط

صندوق های مختلط ترکیبی از سهام و اوراق مشارکت (حدوداً به یک نسبت) را در پرتفوی خود دارند، به عبارتی ملزم نیستند که درصد خاصی اوراق مشارکت و یا سهام را در پرتفوی رعایت کنند.

   صندوق های قابل معامله[5]

یکی از انواع معروف صندوق­های سرمایه­گذاری، صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورسنام دارد که گرچه مانند صندوق­های سرمایه­گذاری معمولی است، ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه­ی عرضه و تقاضا مشخص می­شود (سعیدی و مقدسیان،1389).

 

[1] Stock funds/ equity funds

[2]Fixed-income funds/ bond funds

[3]Passiv

[4]S&P 500

[5] ETF (Exchange Traded Fund)

دانلود پایان نامه
92