مقالات و پایان نامه ها

انواع حسابرسي-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

دانلود پایان نامه

انواع حسابرسي:    

2-2-1)دليل ارجاع كار:  

1)حسابرسي الزامي: بدان معني كه هر يك از واحدهاي اقتصادي، اشخاص ذي نفع، مطابق قوانين موجود ويا به وسيله يكي از مراجع رسمي ملزم به انجام حسابرسي مي باشند.( ولو اينكه خود مايل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شركتهاي سهامي عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومي عادي سالانه ملزم به انتخاب حسابرس مي باشند و يا كليه شركتهاي سهامي عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ايران، سهامداران ملزم به تعيين بازرس قانوني مي باشند. (گلستانی،1385)

2)حسابرسي اختياري: در چنين حالتي الزام قانوني يا الزام مراجع رسمي دليل وجود حسابرسي نيست ، آنچه كه منجر به انجام چنين حسابرسي مي شود ، نقش و اهميت حسابرسي از نگاه مالكان واحد اقتصادي است كه ضرورت ارزيابي عملكرد مديران را از طريق حسابرسي را مي طلبد. حسابرسي شركتهاي سهامي خاص نوعي از اين حسابرسي است كه علي رغم عدم وجود الزام قانوني ، در جهت ارزيابي عملكرد مديران انجام مي شود. (گلستانی،1385)

 

2-2-2) ماهيت رسيدگي :

1)رسيدگي سيستمي (اثباتي): عبارت از رسيدگي به سيستمها و كنترل هاي مستقر در واحد اقتصادي به منظور:

1-  كشف موارد عدم كنترلها

2- كشف موارد عدم اجراي صحيح كنترل ها

3- نقاط قوت سيستم

 

2)رسيدگي ويژه (موردي): در مواردي ممكن است رسيدگي و اظهارنظر حسابرس تنها در يك مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسيدگي به صورتهاي مالي يك واحد اقتصادي به منظور تعيين ارزش ويژه آن كه در چنين حالتي ماهيت رسيدگي حسابرس متفاوت با رسيدگي هاي اثباتي يا بررسي سيستم مي باشد و محدود به رسيدگي و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده مي باشد و نه كل صورتهاي مالی. (گلستانی،1385)

3)رسيدگي اثباتي: عبارت از رسيدگي به تك تك اقلام مندرج در صورتهاي مالي و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهاي مالی. (گلستانی،1385)

2-2-3)زمان انجام كار :

1)حسابرسي ضمني: نظر به اينكه ممكن است ارائه گزارش حسابرسي بعد از پايان سال مالي داراي محدوديتهاي زماني باشد، حسابرسان ترجيح مي دهند در موارد لازم قسمتي از كارهاي ممكن را قبل از پايان سال مالي يا به عبارتي ديگر ضمن سال مالي انجام دهند كه در اين حالت حسابرسي را حسابرسي ضمني( ميانه) مي نامند. با توجه به ماهيت رسيدگي هاي قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عمليات مربوط به بررسي سيستم در اين زمان انجام مي پذيرد.  (گلستانی،1385)

2)حسابرسي نهايي: عبارت است از رسيدگي به صورتهاي مالي نهايي يك دوره مالي پس از تكميل و نهايي شدن آنها. معمولاً چنين رسيدگي پس از پايان سال مالي انجام گرفته و محدود به انجام رسيدگي هاي اثباتي در مورد اقلام مندرج در صورتهاي مالي مي باشد. (گلستانی،1385)

3)حسابرسي مداوم (مستمر): در برخي موارد به علت ماهيت خاص كار و يا حجم زياد عمليات، حسابرس ترجيح مي دهد به طور مداوم در ضمن سال مالي در شركت حضور يافته و به عنوان مثال در پايان هر ماه عمليات مربوطه را مورد رسيدگي قرار دهد تا در پايان سال بتواند به جمع بندي نتايج حاصله، نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر نمايد. در چنين حالتي كه حسابرس در طي سال مالي حضور مداوم در محل واحد اقتصادي دارد، حسابرسي را مداوم مي نامند. (گلستانی،1385)

 

2-2-4)جايگاه سازماني:

1)حسابرسي داخلي: در اغلب مؤسسات بزرگ، وجود اطلاعات قابل اطمينان و اثربخشي و كارايي عملياتي بخشهاي سازماني براي مديران واحد انتفاعي نقش حياتي دارد. مديران واحد انتفاعي براي اداره سازمان و اجراي عمليات به صورت كارا و اثربخش، به استقرار حسابرسي داخلي اقدام نموده اند. حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر كميته حسابرسي هيأت مديره به فعاليت مي پردازد. حدود وظايف و اختيارات واستقلال و نحوه گزارش دهي اين حسابرسان درايران معمولاً به وسيله امور اداري تعيين مي شود.

2) حسابرسي مستقل: بررسي دفاتر و مدارك پشتوانه صورتهاي مالي و ساير مستندات به منظور اظهارنظر در مورد مطابقت صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي با اصول پذيرفته شده حسابداري.

 

2-2-5)هدف رسيدگي :         

1)حسابرسي رعايت: اجراي حسابرسي رعايت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه يا استاندارد شناخته شده اي بستگي دارد كه توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده اي از اين نوع حسابرسي، رسيدگي اظهارنامه هاي مالياتي توسط مميزان اداره دارايي است كه خود نوعي حسابرسي به شمار مي آيد. اين حسابرسي به منظور تعيين مطابقت داشتن يا نداشتن اظهارنامه مالياتي با قوانين مالياتي و مقررات اداره دارايي انجام مي شود. يافته هاي مميزان دارايي از طريق برگ تشخيص ماليات به پرداخت كننده ماليات منتقل مي شود.

مثال ديگري از حسابرسي رعايت، رسيدگي بانكها توسط بازرسان اداره بازرسي كل در بانكهاي ايراني مي باشد. اين حسابرسي ها كه متفاوت از حسابرسي داخلي و رسيدگي حسابرسان مستقل است، رعايت قوانين و مقررات بانكي و رعايت استانداردهاي متداول بانكداري، از جمله دستورالعملها و بخشنامه هاي سازمانهاي ناظر سيستم بانكي را مي سنجد. (ارباب سلیمانی، 1385)

 

ارتباط بين حسابرسي مستقل و حسابرسي رعايت به دو طريق امكان پذير است.

اول: حسابرسي رعايت به عنوان جزء لاينفك حسابرسي صورتهاي مالي: كه در اين صورت حسابرس مستقل، ضمن حسابرسي صورتهاي مالي به حسابرسي رعايت نيز مي پردازد نمونه اي از اين نوع حسابرسي، بررسي اجراي مفاد قرارداد وام بلندمدت شركت مي باشد كه در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد، تبديل به وام عندالمطالبه مي شود.

دوم: حسابرسي رعايت به عنوان پروژه مستقل : در اين صورت حسابرسي رعايت يك پروژه جداگانه بوده و ارتباطي با حسابرسي صورتهاي مالي ندارد به طور مثال مي توان به بررسي رعايت قوانين استخدام نيروي انساني در دستگاههاي دولتي اشاره كرد .

 

 

 

2)حسابرسي عملياتي: حسابرسي عملياتي مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت است كه مي تواند برخي ويژگيهاي حسابرسي صورتهاي مالي را نيز داشته باشد. اين حسابرسي دربرگيرنده بررسي سيستماتيك فعاليتهاي يك سازمان يا بخش مشخصي از آن در دستيابي به هدفهاي مشخص مي باشد .

بررسي سيستماتيك عبارت است از مشاهده منظم، برنامه ريزي شده و بيطرفانه و تجزيه و تحليل جامع عمليات مورد نظر. حسابرس به منظور حصول اطمينان از اينكه وظايف برنامه ريزي، اجرا وكنترل مديريت بررسي كند. حسابرسي عملياتي نيازمند بررسي جامع تري نسبت به تجزيه وتحليل نتايج و گزارش هاي مالي مي باشد.

اگرچه موضوع حسابرسي عملياتي مي تواند دربر گيرنده عمليات كامل يك سازمان باشد، اما معمولاً دامنه كار به فعاليتهاي بخش ي از يك سازمان محدود مي شود. منظور از يك بخش مي تواند يك واحد سازماني مانند ” قسمت “، ” كارخانه “، ” دايره ” يا ” شعبه ” يا يك وظيفه مانند، ” بازاريابي “، ” توليد ” يا        ” داده پردازي ” باشد.

هدفهاي مشخص ويژه هر سازمان يا يك بخش مشخص، معمولاً نقطه شروع حسابرسي عملياتي است كه بايد به دقت تعريف شود. گاه طرف قرارداد، اعم از سازمان مورد رسيدگي يا يك شخص ثالث ممكن است به تعريفي روشن از هدفهاي عمليات نياز داشته باشد. در اين موارد حسابرس سعي در برطرف كردن نياز مزبور مي كند، اما مسئوليت تعيين هدفهاي مشخص كماكان به عهده طرف قرارداد است. تعيين اهداف ممكن است آنچنان بااهميت باشد كه مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه اي در اين خصوص باشد.

هر حسابرسي عملياتي شامل ارزيابي عملكرد يك واحد مي باشد. ارزيابي عملكرد عبارت است از مقايسه شيوه انجام فعاليتهاي سازمان با اهداف از پيش تيين شده.

منظور از بهبود عمليات عبارت از افزايش رعايت صرفه اقتصادي، كارايي يا اثربخشي، ويا تركيبي از اين عوامل است. (صفار، 1385)

 

3)حسابرسي مديريت (عملكرد):  

برنامه ريزي براي گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط و كافي وهمچنين، شواهد قابل اطمينان، توسط حسابرس، در ارتباط با اين هدف حسابرسي كه: آيا مديريت يا كاركنان واحد مورد رسيدگي، اصول و استانداردهاي مناسب را در ارتباط با حسابداري، مديريت، و عمليات به منظور بكارگيري منابع واحد تجاري توأم با كارايي، توجيه اقتصادي يا اثربخشي اعمال كرده اند يا نه؛ و اظهارنظر يا نتيجه گيري و گزارش به شخص ثالثبا توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی. (شباهنگ، 1385)

 

4)حسابرسي صورتهاي مالي:

وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ومربوط زيربناي تصميم گيري مفيد اقتصادي است. سرمايه گذاري كه در صدد خريد و فروش سهام برمي آيد، اعتباردهنده يا بانكداري كه براي اعطاي وام و تسهيلات نياز به تأييد اطلاعات متقاضي دارد، دولت براي وصول ماليات، همه و همه به اطلاعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است. نوعي تضاد منافع بين تهيه كننده و استفاده كننده اطلاعات وجود دارد كه اين امر ضرورت وجود حسابرسان مستقل و حسابرسي صورتهاي مالي را نشان مي دهد. حسابرسان مستقل به عنوان افرادي با صلاحيت فني و اخلاقي هستند كه توانايي انجام حسابرسي صورتهاي مالي و اعتباردهي (گواهي كيفيت ) به اين صورتها را دارند.

حسابرسي صورتهاي مالي که در تحقیق حاضر مدنظر ماست، معمولاً ترازنامه و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد مربوط به آن را شامل مي شود. هدف، تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول پذيرفته شده حسابداري است. حسابرسي صورتهاي مالي معمولاً توسط مؤسسات حسابرسي ( در ايران بزرگترين مؤسسه حسابرسي، سازمان حسابرس است كه يك ارگان دولتي مي باشد. ) انجام  مي شود؛ گرچه هدف اوليه و توجيه كننده حسابرسي به استفاده كنندگان خارج از سازمان توجه دارد، اما گروه وسيعي از استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني، شامل؛ مديريت، سرمايه گذاران، بانكها، اعتباردهندگان، تجزيه وتحليل گران مالي و سازمانهاي دولتي از گزارشهاي حسابرسي استفاده مي نمايند. در حال حاضر انجام حسابرسي صورتهاي مالي در كشور ما بيشتر بنا به الزام قانوني انجام مي شود. (ارباب سلیمانی، 1385)

دانلود پایان نامه
92