۲- مرحله شناسایی
۳- مرحله انتخاب مقدماتی
۴- مرحله تجزیه و تحلیل
مطالعات امکان سنجی مهمترین مرحله شناسایی طرح قبل از شروع اجراست. در این مرحله طرح از نظر خوراک، محصولات، توجیه اقتصادی، مکان و… تعریف می شود و در نتیجه مطالعات امکان سنجی، سرمایه گذار نسبت به شروع مرحله اجرایی تصمیم گیری می کند. در پاره ای از مواقع چندین پیشنهاد وجود دارد که ضمن بررسی هر یک از پروژه های پیشنهادی کار مقایسه و انتخاب بین آنها انجام می شود. با مشخص شدن نتایج این مرحله، احتمال دارد از پروژه صرف نظر گردد و گاهی اوقات علیرغم اقتصادی بودن، ممکن است پروژه به دلایل استراتژی انتخاب و برای اجرا اقدام گردد. به هر حال این مهمترین مرحله تشخیص می باشد و معمولاً ادامه مرحله تحلیل و طراحی و پیاده سازی متاثر از نتایج مرحله می باشد (اسمائیلی، ۱۳۷۷، ۸۳).
بعد از اطمینان خاطر از اینکه ایده طرح برای اجرا مناسب است که یک مطالعه امکان سنجی مفصل، اطلاعات جدید را در مورد تامین مالی، جزئیات هزینه های سرمایه و جریان وجوه نقد مهیا می سازد. مطالعه امکان سنجی آخرین مرحله در تنظیم پیشنهاد طرح است. مطالعه امکان سنجی ممکن است توسط متصدی طرح، مشاوران یا کارشناسان انجام شود. هزینه مربوط به مطالعه امکان سنجی را می توان در حساب هزینه های طرح و به عنوان قسمتی از سهم الشرکه موسسان به حساب آورد. (نادری، ۱۳۷۷، ۳۷)
امکان سنجی پژوهشی است که طالاعات اولیه راجع به قابلیت موفقیت ایده های کاری را در شرایط محیطی به دست یم دهد. امکان سنجی تفاوت بین موفقیت و شکست است. ایده های کاری زیادی وجود دارند. بعضی از آن ها قابلیت اجرا خواهند داشت بعضی دیگر نه. شکست در پیاده کردن ایده های کار در حالی اتفاق می افتد که صاحبان این ایده ها با علاقه به سختی برای پیاده کردن آنها کار می کنند. متأسفانه باید گفت، یک دلیل عمده شکست عبارتست از تمایل کار آفرین به یک ایده خاص بدون جستجوی امکان پیاده کردن آن.
امکان سنجی اساساً آزمون خط مشی پیشنهادی در پرتو قابلیت اجرا، تامین انتظارات خطی مشی گذاران، کاربرد اثر بخشی منابع و اثر بخش و اثر بخشی هزینه است. هدف امکان سنجی حل مسئله نیست، اما رسیدن به هدف است. در فرآیند امکان سنجی، هزینه ها و مزایا با دقت بیشتر برآورد می شوند. مهیا شدن برای امکان سنجی نقش کلیدی در اجرای هر طرح پیشرو برای بهبود سازمانی دارد. چنین مطالعه ای به امکان پیاده سازی طرح در پرتو شرایط موجود و نیرهای باز دارنده توجه دارد. در کل امکان سنیج فرصت های موجود را مورد توجه قرار می دهد و بهترین مسیر را برای ایده / طرح انتخاب می کند تا پیاده سازی ایده مورد نظر را امکان پذیر سازد. کارآفرین های زرنگ به اهمیت انجام پروژه های اولیه قبل از سرمایه گذاری و صرف وقت برای شروع یک کار جدید، یا طرح جدید واقف هستند. این گونه جمع آوری اطلاعات را امکان سنجی می گویند.
امکان سنجی باید موارد زیر را به تفضیل تبیین کند (رهنورد، ۱۳۸۳، ۲۲):
۱- ایده یا طرح: باید ایده جدید را که می خواهید به عمل در آورید به خوبی توصیف کنید. چگونه و کجا می توان ایده را پیدا کرد؟ چه کسی مسئول پیاده سازی آن خواهد بود؟ ویژگی انحصاری این کدام است؟
۲- مدیر ایده: برای پیاده سازی این ایده کار تیم مدیریتی کدام است؟ نقاط قوت مدیریت در پیاده سازی این اقدام مخاطره آمیز کدامند؟ چگونه این نقاط قوت در پیاده سازی آن خواهد بود؟ مهارت های لازم برای اجرای ایده کاری کدامند؟ چگونه می خواهید کمبودهای مدیریتی خود را جبران کنید؟
۳- قلمرو و ایده کاری: برای پیاده سازی با چه قلمرویی سر و کار خواهد داشت؟ چه چالش هایی را از جانب افراد ذینفع شاهد خواهید بود؟ چه اقدام هایی را برای غلبه بر مقاومت فاراد ذینفع باید انجام دهید؟
۴- بودجه: برای پیاده سازی ایده کار چه هزینه هایی را متحمل خواهید شد؟ منابع مالی مورد نیاز را چگونه به دست خواهید آورد؟ اصولا امکان سنجی با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، قانونی عملیاتی و حقوق انجام می گیرد. به همین لحاظ به سوالات و خواست های مدیریت پاسخ داده می شود. لذا برای کسب خروجی مورد انتظار و با عنایت به معیارهای مذکور فعالیت هایی باید صورت گیرد که اهم آن ها عبارتند از:
۱- فعالیت برای آگاهی از استراتژی سازمان برای اجرای پروژه؛
۲- فعالیت برای اطلاع از اصول و برنامه ها؛
۳- فعالیت برای شناخت سیستم های وضع موجود؛
۴- فعالیت برای شناخت نیازهای سازمان؛
۵- فعالیت برای آگاهی از مشکلات موجود؛
۶- فعالیت برای شناخت نیازهای سازمان؛
۷- فعالیت برای آگاهی از مشکلات موجود؛
۸- فعالیت برای بررسی و سنجش هر یک از پروژه ها؛
۹- فعالیت برای سنجش و مقایسه پروزه ها با یکدیگر؛
۱۰- فعالیت برای تدوین کلیات اجرای پروژه های برگزیده؛
۱۱- فعالیت برای تهیه گزارش امکان سنجی (همان منبع).

آمادگی برای امکان سنجی

۲-۴-۲- ساختار امکان سنجی

تعریف مشکلات

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است