عوامل تعیین کننده

شرایط عمومی پورتر

شرایط عوامل تولید (الگوهای عامل آفرینی)

– فراوانی عوامل (منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانش، منابع سرمایه‌ای و زیرساخت‌ها) که باید از هزینه پایین با کیفیت بالایی برخوردار باشند و به صورت کارآمدی مورد استفاده قرار گیرند. (تخصیص بهینه فن آوری)؛
– تمرکز بر عوامل پیشرفته به جای عوامل پایه (ساختار فناوری اطلاعات (IT)؛ نیروهای فوق ماهر و مؤسسات تحقیقاتی)؛
– تمرکز بر عوامل تولید متخصص به جای عوامل عمومی؛
– اهمیت دادن به نوسازی پویای کیفیت عوامل؛
– عوامل یا ایجاد می‌شود (ابتکار و اختراع) یا به آسانی به ارث برده می‌شود.

شرایط تقاضای داخلی (تأثیرات‌اندازه‌وترکیب‌تقاضا)

– ساختار تقاضای داخلی (خریداران داخلی چگونه روندهای جهانی را پیش بینی می‌کنند)؛
– اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی (صرفه‌های مقیاس/ آموزش، وسعت تقاضای بازار، نرخ رشدو میزان سرعت اشباع بازار محلی)؛
– فرایندها با چه ترجیحات ملی به بازارهای خارجی انتقال می‌یابند (نوع پیوندهای بالقوه با خریداران خارجی).

صنایع مرتبط و پشتیبان (توسعه صنایع مرتبط و پشتیبان)

– مزیت رقابتی نمی تواند به تنهایی در یک صنعت وجود داشته باشد و ضروری است که صنایع پشتیبان و مرتبط نیز رقابتی بوده و همچنین باید پیوندهای بین آن‌ها روان کار کند؛
– توان تعدیل عرضه کنندگان داخلی با شرایط مزیت رقابتی؛
– توانایی عرضه کنندگان داخلی در تغییر استفاده از ابتکارات و بهبود روش‌های مورد عمل؛
– برخورداری از صنایع مرتبط رقابتی در بازار داخلی که می‌تواند همکاری‌های فی مابین را تشویق کرده و به طور واقعی آن‌ها را به سوی آفرینش صنایع رقابتی جدید هدایت کنند.

استراتژی، ساختار و رقابت‌پذیری شرکت

– استراتژی و ساختار شرکت‌های داخلی (عملیات مدیریتی، ارتباطات با مشتریان، وضعیت اقتدار، هنجارهای اجتماعی، امید شرکت به رقابت بین‌المللی، وضعیت مسافرت و آموزش زبان)؛
– اهداف و انگیزه (اهداف سود آوری، رشد شرکت، اهداف خاص)؛
– رقابت داخلی (محیط رقابتی)؛
– شکل گیری کسب و کار جدید.

اقدامات دولت

– شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت به وسیله یارانه‌ها، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های تحصیلی، کنترل‌های قیمتی و یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری در ساختارهای عمومی و غیره؛
– شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت (از طریق چینش قوانین بازار محلی و یا به عنوان یک خریدار اصلی در بازار محلی)؛
– صنایع پشتیبان و مرتبط تأثیرگرفته از دولت (از طریق مقررات محیط فعالیت، تبلیغات و ارتباطات بازار)؛
– استراتژی شرکت، ساختار و رقابت تأثیر پذیرفته از دولت (از طریق مقررات بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی و قوانین ضدتر است)؛
– دولت همچنین بر کل نمودار رقابت‌پذیری از طریق سیاست کلان تأثیر می‌گذارد.