مایکل پورتر عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژیک سازمان‌ها را در محیط درون سازمانی (زنجیره ارزش) و محیط نزدیک سازمان (پنج نیروی رقابتی) مدل سازی کرده است. وی در تحلیل عوامل درون سازمانی، مجموعه ای از نقش‌ها را در ارتباط با هم تعریف می‌کند. این نقش‌ها در دو دسته نفش‌های ستادی (پشتیبانی) و نقش‌های صفی (اصلی) طبقه بندی شده است. پورتر معتقد است سازمان‌ها برای این که بتوانند ارزش بیشتری به مشتری منتقل کرده و قدرت رقابت را در دست بگیرند، معمولاً در برخی از عوامل مذکور از نقاط قوتی برخوردارند که سایر سازمان‌ها برخوردار نیستند. طبق این الگو، سازمانی که بتواند از ترکیب عوامل قوت و ضعف خود بیشترین ارزش مورد نیاز مشتری را تأمین کند، در صحنه رقابت پیروزتر خواهد بود.
از نظر پورتر، ارزش چیزی است که مشتریان حاضرند بهای آن را بپردازند و ارزش برتر با ارائه کالا یا خدمات متفاوت از رقبا یا با قیمت کمتر (تمایز در کیفیت هزینه) از رقبا تجلی می‌یابد.
سازمان‌ها برای که بتوانند ارزش بیشتری به مشتری منتقل کرده و قدرت رقابت را در دست بگیرند، معمولاً در برخی از عوامل (استراتژیک) از نقاط قوتی برخوردارند که سایر سازمان‌ها برخوردار نیستند.
سازمانی که بتواند از ترکیب عوامل قوت و ضعف خود بیشترین ارزش مورد نیاز مشتری را تأمین کند، در صحنه رقابت پیروزتر است.
پورتر عوامل موفقیت استراتژیک سازمان‌ها را از بُعد مزیت رقابتی در محیط درون سازمانی (مدل زنجیره ارزش) و محیط نزدیک سازمان (مدل پنج نیروی رقابتی) و در صحنه تجارت بین‌الملل در نظریه مزیت رقابتی ملل (مدل الماس ملی) ارائه کرده است.

جدول ۲-۲- عناصر مؤثر و ایجادکننده مزیت رقابتی

پورتر عناصر مدل زنجیره ارزش (در محیط درون سازمان)
پورتر عوامل مربوط به محیط نزدیک صنعت یا بنگاه اقتصادی (پنج نیروی رقابتی)
پورتر عوامل مدل الماس ملی (مزیت رقابتی ملل در صحنه تجارت بین‌الملل)
نورث، مون و دیگران عوامل مربوط به محیط کلان یا عمومی کسب و کار در قالب مدل PEST

— نقش زنجیره‌ای ارزش در شناسایی عوامل مزیت رقابتی

زنجیره ارزش عبارت است از مجموعه‌ای به هم پیوسته از فعالیت‌ها که با تدارک مواد خام مورد نیاز شروع شده و با خدمات رسانی به مشتریان به پایان می‌رسد. در این زنجیره، این فعالیت‌ها توسط فعالیت‌های پشتیبانی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

زیر ساختار سازمان (مدیریت عمومی برنامه‌ریزی، تأمین مالی حسابداری، حمایت قانونی و روابط دولتی) فعالیت پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی (شامل فعالیت‌های استخدام، کارگزینی و کارآموزی، آموزش و جبران خدمات)
سود ناخالص
توسعه فن آوری (فعالیت‌های سامان‌دهی و بهبود کمی و کیفی محصولات و فرایندهای شرکت، شامل تجهیزات و رویه‌های فرایند و طراحی مراحل)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.