مقالات و پایان نامه ها

استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی­ سازی

دانلود پایان نامه

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش

– استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی­ سازی (Hansen et al, 1999)

 

در استراتژي کدگذاری که بر کامپيوتر تمرکز دارد، دانش در پايگاه اطلاعاتي ذخيره و به رمز درآورده مي شود تا افراد سازمان بتوانند در مواقع موردنياز به سرعت به اين اطلاعات دسترسي پيدا کرده و آن را مورداستفاده قرار دهند.

در سالهای اخير، شرکتهاراههاي بسياري را براي کدگذاري یا به رمز درآوردن، ذخيره سازي و استفاده مجدد ازدانش توسعه داده­اند. يکي از اين روشها، روش انتقال اطلاعات از فرد به مستندات است . در اين روش، دانش از شخصي که در آن نقش داشته استخراج و سپس به منظوراستفاده مجدد، مستقل از فرد ساخته مي­شود. اين روش به

افراد مختلف امکان مي­دهد بدون ارتباط با افرادي که به طور بنيادي در توسعه دانش موردنظر نقش داشته­اند اطلاعات کدگذاري شده راجستجو و بازيافت کنند. استراتژي کدگذاري امکان دستيابي به استفاده مجدد از دانش راافزايش داده و بنابراين موجبات رشد تجارت را فراهم مي کند.اما در مقابل، شرکتهاي مشاوره­اي از قبيل گروه مشاوره­اي بوستون مکينزي بر استراتژي شخصي­سازي تاکيد دارند. اين شرکتها به موجب استراتژي دانش خود بر گفتگوي بين افراد تاکيد دارند نه موضوعات دانش در پايگاه اطلاعاتي. دانشي که کدگذاري نشده و يا احتمال کدگذاري آن وجود ندارد در جلسات توفان فکري “Brain Storming”و مکالمات فرد با فرد مابين افراد ردوبدل مي گردد. دراستراتژي شخصي سازي، مشاوران به طور دسته جمعي از طريق برگشت به مشکل وموردتوجه قراردادن آن به منظور يافتن راه حل، بينش عميق­تري را نسبت به مشکل به دست مي آورند. به طورخلاصه­، در اين استراتژي دانش با افرادي که در توسعه آن نقش داشته گره خورده و افراد در ارتباط با يکديگر از آن اطلاعات سهم مي برند(Hansen et al, 1999).

 

دانلود پایان نامه
92