نائین

 

 

۲۴۴۲۴

 

 

۱۷۲۳۷۲۸

 

 

۶

 

 

۸۹۷۳۲۱۸۰

 

 

۸۱۴

 

 

۷۲۸

 

 

۲۲

 

 

 

۲۲-

 

 

نجف آباد

 

 

۲۰۶۱۱۴

 

 

۱۷۲۳۷۲۸

 

 

۶

 

 

۵۲۱۹۴۳۲۷۱

 

 

۷۰۳۲

 

 

۴۱۳۱

 

 

۹۲

 

 

 

۲۳-

 

 

نطنز

 

 

۲۰۷۳۶

 

 

۸۶۱۸۶۴

 

 

۳

 

 

۱۸۴۵۱۳۲۹

 

 

۸۳۱

 

 

۶۲۴

 

 

۴۸

 

 

ادامه جدول ۴-۳ متغیر و داده های آنها مربوط به ۲۳ اداره استان اصفهان
۴-۴ )تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس پرسش اصلی تحقیق :
آیا می توان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA ، کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان را ارزیابی و رتبه بندی نمود . در آن صورت بیشترین وزن متغیر ورودی و خروجی به کدام متغیر ها اختصاص دارد؟
۴-۵ )رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان در شرایط اطمینان ( قطعیت ) :
روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) به عنوان مدل اصلی تحقیق برای ارزیابی کارایی و رتبه بندی انتخاب شد زیرا که این روش ، دارای ارزیلبی واقع بینانه تری نسبت به روش های دیگر است و به وسیله این تکنیک می توان واحد های کارا و ناکارا را مشخص نمود و آنها را رتبه بندی نمود .
در ادامه نگارنده با مدل مضربی CCR ورودی محور به ارزیابی کارایی و رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان در شرایط اطمینان پرداخته است و همچنین با بهره گرفتن از مدل ( A & P) به رتبه بندی واحد های کارا پرداخته شده و سپس نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه و تحلیل شده است .
۴-۵-۱)رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واصفهان با مدل مضربی CCRورودی محور
در این قسمت با به کارگیری مدل مضربی CCR ورودی محور به ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و استان اصفهان پرداخته شده است . لازم به ذکر است که این مدل بر اساس بازه ثابت به مقیاس می باشد . باتوجه به تعداد اداره های ثبت احوال تحت بررسی که ۱۳ اداره استان مرکزی و ۲۳ اداره استان اصفهان می باشد ، باید ۳۶ مدل LP نوشته شود و ۳۶ بار حل شود و در آخر ادارات ثبت احوال استان مرکزی به صورت یک به یک با ادارات ثبت احوال استان اصفهان مقایسه شود و با همدیگر تحت بررسی قرار بگیرد و در پایان برای مقایسه دو استان با هم مدل LP نوشته شود و در اخر این مدل ۲۳ بار حل گردد.
به عنوان نمونه مدل نوشته شده برای آران و بیدگل در استان اصفهان :
max =153946598*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4;
S.to:
۵۵۶۵۱*v1+9745760*v2+20*v3=1;
۱۵۳۹۴۶۵۹۸*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4-55651*v1-9745760*v2-20*v3<0;
۶۷۵۵۶۰۰۰*u1 + 875*u2 + 573*u3 + 108*u4-15284*v1-8283896*v2-17*v3<0;
۲۱۵۸۴۰۸۹۵۳*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4-1583609*v1-22983040*v2-80*v3<0;
۵۳۳۸۷۴۱*u1 + 2319*u2 + 900*u3 + 40*u4-33941*v1-861864*v2-3*v3<0;
۱۰۴۸۵۳۳۷*u1 + 1806*u2 + 694*u3 + 10*u4-1931*v1-861864*v2-3*v3<0;
۱۵۹۷۷۳۵۰*u1 + 1403*u2 + 560*u3 + 18*u4-7500*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۳۰۸۹۴۵۶۸۰*u1 + 6074*u2 + 2872*u3 + 195*u4-218737*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۷۸۹۹۳۴۱۰*u1 + 661*u2 + 520*u3 + 95*u4-20490*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۶۷۳۴۲۴۰۰*u1 + 411*u2 + 306*u3 + 70*u4-17488*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۲۰۱۶۸۵۰۰*u1 + 798*u2 + 292*u3 + 30*u4-34149*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۸۴۵۲۴۱۳۱*u1 + 1519*u2 + 843*u3 + 68*u4-26260*v1-1149152*v2-4*v3<0;
۳۴۵۴۷۱۲۹۰*u1 + 3648*u2 + 2616*u3 + 84*u4-126070*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۲۱۱۸۴۴۹۲۱*u1 + 3294*u2 + 2151*u3 + 122*u4-108299*v1-2011016*v2-7*v3<0;
۲۲۱۹۴۷۶۵۶*u1 + 1996*u2 + 1352*u3 + 64*u4-81622*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 + 6996*u2 + 4018*u3 + 133*u4-248789*v1-2872880*v2-10*v3<0;
۲۱۴۷۷۶۳۰۱*u1 + 1980*u2 + 1287*u3 + 79*u4-47849*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۲۵۵۳۳۱۵۴۷*u1 + 4827*u2 + 2481*u3 + 52*u4-55984*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۲۷۱۸۸۲۳۳۳*u1 + 2870*u2 + 1518*u3 + 38*u4-62454*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۸۹۷۳۲۱۱۰*u1 + 814*u2 + 728*u3 + 22*u4-24424*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۵۲۱۹۴۳۲۷۱*u1 + 7032*u2 + 4131*u3 + 92*u4-206114*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۱۸۴۵۱۳۲۹*u1 + 831*u2 + 624*u3 + 48*u4-20736*v1-861864*v2-3*v3<0;
(مدل شماره ۴-۱ ) : مدل مضربی CCR
به عنوان نمونه مدل نوشته شده برای آشتیان در استان مرکزی :
max =51508500*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4;
S.to:
۱۰۳۲۴*v1+668000*v2+4*v3=1;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4-438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *