تعریف خدمات

  به دلیل تنوع خدمات، تعریف آن ها همواره کار دشواری بوده است . آنچه این امور را پیچیده تر  می کند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده …