منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

ساختار مالکیت در کشور ما به سه صورت دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. نوع مالکیت بر کارایی سازمان تاثیر دارد و عملکرد سازمان نیز تابعی از نوع مالکیت سازمان می باشد.( طیبی ، …

تحقیق – نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- …

نیاز کارکنان به آموزش، ریشه در ویژگی‌ها و شرایط فردی، شغلی، محیطی و اجتماعی دارد.۲-۲۱-۱٫ جامعهاهمیت جامعه بیشتر از آن جهت است که مبانی ارزشی و هنجارهای مورد قبول کار و زندگی را برای کارکنان …