راهنمای پایان نامه روانشناسی درباره : ابعاد تعهد زناشویی

ابعاد تعهد زناشویی ۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی[۱] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، ۱۹۷۹)، تعهد عاطفی (نای[۲] و همکاران، ۱۹۷۳)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، …