مقالات و پایان نامه ها

نظریه انتظار و عدالت:پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

نظریه انتظار و عدالت

عملکرد تحت تأثیر انگيزش و توانايي است: توانايي (A) × ميزان تلاش (E) = عملكرد (P). همچنین رضایت نیز متأثر از نتایج کسب شده است و کوتاهی فرد از عدالت و انصاف منظور شده در گرو تحقیق این نتایج است. پاداش‌ها بر دو نوع است:

1.پاداش‌های درونی (باطنی) مانند آزمودنی بودن کار، ارضای نیاز شهرت با انجام کار و غیره.

2.پاداش‌های خارجی (عارضی) مانند پول، مقام و موقعیت و نظایر این.

معیار عدالت و پاداش نزد افراد آن چیزی است که شخص با در نظر گرفتن آنچه که دیگران برای انجام همان نوع کار دریافت می‌دارند، احساس می‌کند باید دریافت دارد. این نظریه مدیران اجرایی را بدین معنی هدایت می‌کند که اهداف زیردستان مشکل عمده‌ای نیست و به توانایی و مهارت‌های آنان مربوط می‌شود و سیستم پاداش باید با نیازهای اساسی آنان مرتبط شود (پورتر ولاولر، 1968، 16 – 15).

در این نظریه انگیزش فرد متأثر است از عواملی چون:

  1. E>P: اعتقاد به اینکه کوشش به انجام کار منجر خواهد شد.
  2. P>O: اعتقاد به این که انجام کار به نتیجه مطلوب ختم می‌شود.
  3. جذابیت نتایج: شدت نیازی که به وسیله این نتایج برآورده خواهد شد، مطابق رابطه زیر:

جذابیت نتایج * اعتقاد به این که عملکرد نتیجه * اعتقاد به این که تلاش = میزان تلاش

مطلوب را خواهد دارد. به عملکرد منجر خواهد شد. (قدرت انگیزش)

Effort= (E>P)*(P>O)*V

علائم رابطه عبارتند از:

کوشش = E، نتایج = O، عملکرد = P، جذابیت نتایج =V

بنا به رابطه مذکور، عملکرد تابعی است از انگیزش و توانایی:

توانایی(A) * انگیزش (M) = عملکرد (P)

یا

توانایی(A) * میزان تلاش (E) = عملکرد (P)

نتیجه ارضای نیازها بر اعتقاد به منجر شدن کوشش به نتیجه به منظور طلب انگیزش آتی (کوشش) فرد اثر می‌گذارد و موجب تقویت آن می‌شود و این برخورد و بازخورد همچنان ادامه می‌یابد و بر بهبود کیفیت حرکت به تدریج می‌افزاید.

دانلود پایان نامه
92