مقالات و پایان نامه ها

– مشكلات و محدوديت هاي بانكداري سنتي.پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

دانلود پایان نامه

– مشكلات و محدوديت هاي بانكداري سنتي

در نظام سنتی بانکداري، تعاریف و پیش فرض ها با یک جامعه غیر متحرك قابل انطباق است. شعب با تعدادي کارمند در تخصص هاي مختلف عملیات بانکی، فعالیت هاي مربوط به درخواست هاي مشتریان را بین خود تقسیم نموده و براي ایجاد امکانات مناسب براي گردش اطلاعات و اعمال کنترل ها، روش ایجاد نسخه هاي مختلف از اسناد و ثبت اطلاعات اسناد در دفاتر را دنبال میکنند. خدمات به مشتریان نیز بر اساس شناخت ظاهري و اطلاعات از فعالیت هاي اقتصادي آنان در محدوده جغرافیایی شعب تعریف و اعمال میگردد. افتتاح حساب جاري، اعطاي تسهیلات و ارائه خدمات کمی پیچیده تر بانکی مثل پرداخت از طریق تلفن یا فاکس، همه بر اساس حصول شناخت مسئولین ذیربط در شعبه از مشتري به صورت تعریف شده و یا غیر رسمی میباشد. خدمات دیگري که در بانک های پیشرفته به عنوان یک فعالیت عادي تلقی میشود، مثل دستور پرداخت دوره اي، در یک روش سنتی بانکداري به عنوان خدمات اضافی و یا لطف در حق مشتري محسوب میگردد و رویه تعریف شده اي براي آن در بانک موجود نیست (حسینی، 1379).

مشتریان بانک هاي سنتی فقط در ساعات باز بودن شعب و با مراجعه به محل شعب امکان دریافت خدمات را دارند. البته دریافت خدمات براي یک مشتري در رابطه با حساب وي فقط در یک شعبه از صدها شعبه بانک امکان پذیر است. با تغییر در روش زندگی جوامع، تحرك فیزیکی مشتریان بانک و متنوع شدن درخواست هاي خدمات بانکی، اینگونه بانکداري ناتوانی خود را به اثبات میرساند(حسینی، 1379). محدودیت هاي زمانی، مکانی ومرزها، صف هاي طولانی و اتلاف وقت مشتریان از معایب بانکداري سنتی است(گیاناکودکی،1999)[1]. در بانکداري سنتی دستور انتقال وجوه با استفاده از اسناد کاغذي صورت میگیرد. به علاوه جهت پردازش اطلاعات از نظر عملیاتی به نیروهاي زیادي نیاز است. یکی از معایب  بانکداري سنتی تاخیر موجود در پردازش چک ها میباشد، در این زمینه بانک ها می بایستی با بکارگیري امکانات مناسب این تاخیر را به حداقل ممکن برسانند (شیخانی،1379). در واقع سیستم هاي مالی تجارت بر جریان پیچیده اسناد کاغذي متکی هستند، این حالت بسیار کند، پرهزینه و پر خطا است (انکتاد،2001)[2]. براساس تخمین سازمان ملل متحد سالانه حدود460 میلیارد دلار صرف پردازش اسناد کاغذي مربوط به تجارت بین المللی میگردد. ظهور بانکداري الکترونیکی و سیستم هاي پرداخت الکترونیکی، فرصت خوبی براي ایجاد استاندارهاي جدید و هماهنگ کردن سیستم هاي پرداخت مختلف فراهم میسازد. یک کاربرد اینترنت در بخش مالی عبارت از بانکداري از راه دور است که در آن هزینه ها اساسا پایین تر از هزینه هاي بانکداري معمولی است. این میتواند براي موسسات کشورهاي در حال توسعه در طول یک دوره زمانی، صرفه جویی قابل ملاحظه اي فراهم آورد(انکتاد،2001).

جدول2-4: مزایا و معایب بانکداری سنتی

مزایا معایب
– از دید عموم مردم این شیوه خدمت امنیت بیشتری دارد.

– فرهنگ استفاده از آن عمومی و متداول گشته است.

– احتمال دسترسی افراد متفرقه به اطلاعات محرمانه بانک محدود و مشکل است.

– هزینه ارائه خدمات زیاد است.

– تولید آمار و اطلاعات به کندی انجام میشود.

– در شعب و مناطق خاصی خدمات ارائه میگردد.

– ارائه خدمات به کندی و با صرف زمان زیادی انجام میشود.

– احتمال اشتباه در تولید آمار و اطلاعات زیاد است.

– سفرهای درون شهری و ترافیک افزایش می یابد.

– پس از افتتاح اولیه حساب، قابلیت دسترسی به خدمات از هر شعبه امکان پذیر نمیباشد.

ماخذ: (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک،1384)

2-3-9- مزايا و منافع حاصل از به كارگيري بانكداري الكترونيكي

پیشرفت ها در فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به انقلاب در صنعت پرداخت در حوزه بانکداري شده است و اقتصاد سنتی را به اقتصاد شبکه اي و مبتنی بر دانش تبدیل نموده است که فرایندهاي اصلی کسب و کار را بهبود میبخشد و موجب دستیابی به بخش ها و بازارهاي جدید میشود(هو و همکاران،2003)[3] و به علاوه هزینه هاي اداري و عملیاتی را کاهش میدهد(یو و همکاران،2007)[4]. با رشد روز افزون معاملات تجارت الکترونیکی در سطح جهان و نیاز به حضور بانک ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداري الکترونیکی به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی و داراي نقش اساسی در اجراي آن است. آشکارترین حضور تجارت الکترونیکی در حوزه بانکداري و خدمات مالی است (یوسافزای و همکاران، 2003)[5]. به جرات میتوان گفت که بدون بانکداري الکترونیکی، تجارت الکترونیکی نیز محقق نخواهد شد.

در اکثرکشورهاي پیشرفته، بانک ها خدمات آنلاین بانکی را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک غالب کارهاي بانکی خود را با اتصال به صفحه اصلی وب سایت ویژه بانک و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام میدهند(تانا و همکاران،2005)[6]. تقریبا به ترتیب 40 درصد و47 درصد کاربران اینترنتی اروپایی و آمریکایی از اینترنت براي انجام عملیات بانکی استفاده میکنند(گوریو و همکاران،2007)[7]. براساس تحقیقات انجام شده در زمینه انتقال الکترونیکی وجوه، مهم ترین ویژگی ها و مزایاي سیستم هاي انتقال الکترونیکی وجوه عبارت از امنیت، سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهره وري و کارایی، بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی، و بهبود روابط با مشتریان میباشد(معاونت برنامه ریزي و بررسی هاي اقتصادي وزارت بازرگانی،1382). به علاوه ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی براینترنت، فرصت هایی جهت ایجاد مجموعه هاي جدیدي از روابط ملی و جهانی تجاري را فراهم می آورد(کرد،1996)[8].

مهم ترین مزایاي بانکداري الکترونیکی نسبت به بانکداري سنتی عبارت است از: هزینه پایین فعالیت و عملیات، دسترسی به بازار جهانی و راحتی بیشتر براي مشتریان میباشد. بانکداري الکترونیکی نه تنها ظرفیت خدمات بانکی را افزایش داده بلکه هزینه عملیات بانکی را نیز کاهش داده است (شرستا،2000)[9]. عمده ترین مزیت بانکداري الکترونیکی، عرضه خدمات بانکی بدون وجود محدودیت هاي زمانی، مکانی و مرزها است که براي بانک و مشتري مفید است. همچنین به دلیل هزینه پایین تبلیغات جهانی در اینترنت، بانک هاي کوچک نیز میتوانند حوزه کسب و کار خود را گسترش دهند. بانک ها همچنین به کمک شبکه کامپیوتري میتوانند تاریخچه مبادلات مشتریان خود را تجزیه و تحلیل کنند و اطلاعات ارزشمندي را در مورد نیازها و ترجیحات آنان کسب نمایند و بر این اساس قادرند خدمات سفارشی بدون تماس فیزیکی با مشتري به آن ها ارائه کنند(گیاناکودی،1999)[10].

بانکداري الکترونیکی درصدد است تا دسترسی راحت تري به خدمات بانکی براي مشتریان فراهم سازد. بانکداري الکترونیکی هم براي مشتري و هم براي بانک سودمند است زیرا مشتري میتواند از هر مکانی در سراسر جهان از خدمات بانکی استفاده نموده و از سوي دیگر بانک نیز میتواند خدمات خود را ارزان تر ارائه کند. این مزایا نیاز به افتتاح شعب فیزیکی را حذف کرده و بانک هاي مجازي را شکل میدهد که به طریقه الکترونیکی فعالیت میکنند. مشتري میتواند از طریق بانکداري الکترونیکی در24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال حساب خود را کنترل کند و نیازي به رجوع فیزیکی به بانک و انتظار کشیدن در صفوف طولانی ندارد، چرا که بانک همیشه باز است. به عبارت دیگر به واسطه بانکداري الکترونیکی، مشتریان میتوانند به راحتی عملیات بانکی را خارج از ساعات اداري معمول و بدون لزوم حضور فیزیکی در شعبه انجام دهند. از طرفی بانکداري اینترنتی به بانک ها امکان میدهد که در مناطق جغرافیایی جدید، بازارهاي جدید و قلمرو محصولات جدید فعالیت نمایند(ویر و همکاران،2007)[11].

به نظر نث، شرك و پارزینگر، عمده ترین مزایاي بانکداري اینترنتی براي مشتریان عبارت است از:

 • صرفه جویی در هزینه ها: انجام بانکداري اینترنتی کم هزینه بوده و از ساختار با هزینه پائین برخوردار است. ساختار هزینه بانکداري اینترنتی به مشتري اجازه میدهد تا با استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی سود برده و هزینه هایش را کاهش دهد .براي مثال نرخ بهره بانکی در بانک اینترنتی نسبت به بانک اصلی و مادر حدود 5/3 درصد کمتر است(نث، شرک و پارزینگر،2001)[12].
 • دسترسی به خدمات اضافی و بیشتر: سایت هاي مبادله اي اینترنتی به مشتریان امکان دیدن تراز حساب ها و صورت هاي مالی بانک را میدهد .امکان ارسال وجوهات و پرداخت صورتحساب ها به طریقه اینترنتی نیز مهیا میباشد .مشتریان میتوانند به اطلاعات حساب هاي بانکی شان بصورت آنلاین دسترسی داشته باشند و اطلاعات لازم را به صورت کارآتر و متناسب با نیازشان بازیابی نمایند(نث، شرک و پارزینگر، 2001).
 • خرید اینترنتی راحت و آسان: بانک هاي اینترنتی امکان درخواست هاي وام فوري و امکان مبادله سهام را از طریق وب سایت خود فراهم میکنند. این کار سبب رضایت خاطر مشتریان میشود(نث، شرک و پارزینگر،2001).

مهمترین مزیت بانکداري الکترونیکی از دیدگاه مشتري صرفه جوئی در وقت از طریق خودکارکردن پردازش خدمات بانکی و معرفی ابزارهاي مناسب براي مدیریت وجوه نقد مشتریان میباشد(نث، شرک و پارزینگر،2001).

مهمترین مزایاي بانکداري الکترونیکی براي شرکت به شرح زیر میباشند:

 • کاهش هزینه هاي دستیابی و استفاده از خدمات بانکی
 • افزایش راحتی و صرفه جویی: امکان انجام مبادله در 24 ساعت شبانه روز و بدون نیاز به تعامل فیزیکی با بانک وجود دارد.

3- دسترسی مداوم و سریع به اطلاعات: شرکت ها میتوانند دسترسی راحت تري به اطلاعات داشته و حساب هاي متعدد خود را با فشردن کلید ماوس چک کنند.

 • مدیریت بهتر وجوهات نقدي: بانکداري الکترونیکی چرخه وجوه نقد را سرعت بخشیده و کارایی فرایندهاي تجاري را افزایش میدهد.

مشتریان خصوصی بانکداري الکترونیکی به دنبال مزایاي متفاوتی نسبت به شرکت ها میباشند. تحقیقی که در سال2001 توسط الادوانی[13] صورت گرفته، حاکی است که این نوع مشتریان در پی دستیابی به خدمات سریع تر، ساده تر و قابل اتکاتر بودند. از جمله مزایاي بانکداري الکترونیکی براي این نوع مشتریان به شرح زیر میباشد(ویر و همکاران،2007).

 • کاهش هزینه ها
 • راحتی: همه مبادلات بانکی میتواند در مکان دلخواه مشتري(بانک، منزل و اداره) صورت بگیرد.
 • مدیریت وجوهات: مشتریان میتوانند وضعیت حساب هاي مختلف خود را به راحتی از طریق اینترنت مشاهده نموده و از تجزیه و تحلیل ها استفاده کنند. این کار به مدیریت بهتر وجوهات منجر میشود (لوستیک،2003)[14].

از دیدگاه گراو بانکداري الکترونیکی براي مشتریان شخصی، نهادي و خود بانک مزایاي متعددي دارد که در جدول شماره2-5 به طور خلاصه بیان شده است(گوران،2002)[15].

جدول2-5 : مزایای بانکداری الکترونیکی

بانک مزایا
 

 

بانک

– بهبود ذهنیت بازار از بانک

-اجراي فناوري هاي نوین

-کاهش هزینه هاي مبادله

-پاسخ سریعتر و بهتر به تغییرات و تکامل بازار

-افزایش نفوذ در بازار

-استفاده از اینترنت براي تبلیغات و فروش محصول مالی جدید

 

 

مشتریان

-کاهش هزینه در دسترسی و استفاده از خدمات بانکی

-افزایش راحتی و صرفه جویی در وقت

-افزایش سرعت مبادلات بانکی

-ادارة بهتر وجوهات نقدي

 

 

مشتریان نهادی

 

-کاهش هزینه در دسترس و استفاده از خدمات بانکی

-دسترسی سریع و مداوم به اطلاعات

-افزایش راحتی و صرفه جویی در وقت

-افزایش سرعت مبادلات

ماخذ: (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک،1384)

 1. Giannakoudi,1999
 2. UNCTAD,2001
 3. Ho,et al ,2003
 4. Yiu,et al,2007
 5. Yousafzai,et al,2003
 6. Tanna, et al,2005
 7. Guerrero, et al,2007
 8. Crede,1996
 9. Shrestha,2000
 10. Giannakoudi,1999
 11. Weir and et al,2007
 12. Nath, Schrick,and Parzinger,2001
 13. Aladwani
 14. Lustsik,2003
 15. Gurau,2002
دانلود پایان نامه
92