مقالات و پایان نامه ها

فرایند ارتباط/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری

دانلود پایان نامه

فرایند ارتباط

ارتباطات يك فرايند اجتماعي است كه در آن اطلاعات مبادله شده و نوعي تفاهم بين طرف‌هاي ذينفع حاصل مي‌شود.ارتباط يك فرايند اجتماعي است به دليل آنكه در آن دو يا چند نفر دخالت دارند.همچنين ارتباطات يك فرايند دو طرفه است و در يك لحظه به وقوع نمي‌پيوندد، بلكه در طول زمان تحقق مي‌يابد (مورهد و گريفين[1]، 1390).

بازخور بازخور نشان می‌دهد که آیا پیام به درستی به دریافت کننده منتقل شده است یا خیر و درک درک دریافت کننده پیام را به اطلاع فرستنده می‌رساند. فرایند ارتباطی که فاقد بازخور می‌باشد، در واقع نوعی ارتباط یک جانبه و یکطرفه است . در ارتباط یکطرفه، فرستنده پیام را ارسال ‌‌می‌کند و توجهی به پاسخ یا انعکاس پیام ندارد (گوردن، 1998).

 

1.فرایند ارتباط/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری

فرایند ارتباط/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری

به مفهوم دیگر فرایندارتباط در شکل ذیل نشان داده شده است (رحیمی،1389).

1- فرستنده: كسي كه مقصود يا مفهوم ذهني پيام خود را براي گيرنده ارسال مي كند.

2- رمز پيام: پيام از شكل يك مفهوم و فكر، به علائم قابل ارسال تبديل مي‌شود.

3- پيام: حاوي خبر، نكته ياموضوعي است كه بايد به گيرنده منتقل شود.

4- مجاري پيام: وسيله و طريقه انتقال پيام را مجاري پيام گويند. (مانند هوا براي انتقال كلام، كاغذ جهت ارسال نامه امواج الكترو مغناطيس در انعكاس تصوير)

5- دريافت كننده پيام: دريافت كننده پيام شخصي است كه پيام فرستنده را درك مي كند اگر پيام به دريافت كننده نرسد ارتباط واقع نمي‌شود.

6- كشف رمز پيام: فرايندي است كه دريافت كننده بر اساس آن پيام را به اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسير مي نمايد كشف رمز پيام بر اساس تجربۀ گذشته دريافت كننده، تفسير فرد از سمبلها (علائم)‌، انتظارات و مقاصد دو طرف ( فرستنده و گيرنده ) از پيام است.

7- اختلال يا پارازيت: هرگونه مانعي كه باعث عدم ارسال پيام يا عدم درك پيام شود، اختلال گفته مي شوند. اين موانع مي تواند فني، تجهيزاتي و ادراكي باشد.

8- بازخورد: پاسخ گيرنده به منبع پيام را بازخورد گويند (رحیمی،1389).

برای اینکه یک ارتباط شکل بگیرد، بایستی ابتدا یک پیام بوجود آید و از منبع پیام ( فرستنده) به دریافت کننده منتقل شود. منبع ارتباط با به رمز درآوردن یک تفکر، پیام را بوجود می‌آورد. پیام مجموعه علائمی‌است که برای رساندن معنا و محتوای پیام به گیرنده، بکار می‌رود. کانال ارتباطی، وسیله‌ای است که پیام از آن عبور ‌‌می‌کند. دریافت کننده، کسی است که پیام برای او ارسال شده است؛ ولی قبل از آنکه دریافت کننده بتوانند پیام را دریافت کند، باید نماد به شکلی برگردانده شود که برای گیرنده قابل فهم باشد؛ این مرحله از رمز خارج کردن پیام نام دارد. آخرین حلقه در روند ارتباطی حلقه بازخور است
(لی و همکاران[1]،2012).

گمسون چنين نتيجه گرفته كه بازاريابي رابطه‌مند زماني مفيد است كه مديريت تعاملات، روابط و شبكه‌ها به يك موضوع بنيادين تبديل مي‌شود. بازاريابي رابطه‌مند قصد دارد تا با مشتريان هدف رابطه ايجاد نموده و اين رابطه را حفظ و تقويت كند تا از اين طريق اهداف طرفين برآورده شود(اميني و سهرابي، 1388 ) .از اين رو فرآيند ارتباطات هسته اوليه بازاريابي رابطه‌مند است.

1.Lee  et al

Moorhead & Griffin

دانلود پایان نامه
92