مقالات و پایان نامه ها

عوامل موثر در توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه

7 عوامل موثر در توسعه گردشگری

در توسعه و گسترش صنعت گردشگری علل و عواملی چند موثرند که کارگر (1386) آنها را اینگونه بیان می کند:

  • گسترش شهرنشینی 2- توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی

3- توسعه دانش و فرهنگ عمومی    4- اصلاح قوانین کار و بهبود شرایط آن

5- افزایش سطح درآمد ها             6- جاذبه ها و اماکن مذهبی

  • تبلیغات 8- امکانات و تسهیلات

9- جاذبه های طبیعی                  10- زمان و اوقات فراغت

11- میراث های تاریخی              12- فرهنگ و آداب و رسوم

13- جاذبه های ورزشی               14- مقررات حقوقی

 

2-8 گردشگری پایدار

سازمان جهانی جهانگردی گردشگری پایدار را اینگونه تعریف می کند:

گردشگری ای پایدار است که همزمان با حفظ و افزایش فرصتها برای آینده، نیازهای مناطق میزبان و گردشگران حاضر را تامین کند. مدیریت تمامی منابع با چنان دقتی انجام می شود که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباشناختی توسعه گردشگری به گونه ای تامین شود که تمامیت فرهنگی، فرآیندهای ضروری زیست محیطی، تنوع زیستی و سیستم های بقای حیات حفظ شود.(ضرغام بروجنی، 1389: 29)

در سالهای اخیر بحثهای فراوانی در مورد گردشگری پایدار، مولفه ها و اهمیت آن از جانب سازمانهای بین المللی، دولتی، خصوصی، گروههای ذی نفع، صاحب نظران گردشگری و به ویژه جنبشهای زیست محیطی به گوش می رسد. مفهوم گردشگری پایدار ریشه در مقوله توسعه پایدار دارد که براتلند ساده ترین تعریف آن تحت عنوان “آینده مشترک ما” که عبارتست از بهره برداری نسل حاضر از منابع موجود بدون آسیب رساندن به نیازها و منابع نسل آینده، بیان می کند. بر این اساس گردشگری پایدار نیز به مفهوم پایداری در حوزه ی این مقوله می پردازد. (حیدری چیانه، 1389: 97)

 

دانلود پایان نامه
92