مقالات و پایان نامه ها

سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

1- 1-  سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات

چگونه استراتژی های برون سپاری بر استراتژی های شرکت و عملکرد شرکت تاثیر می گذارد و یا تاثیر می پذیرد. محققان سوالات زیر را مطرح کردند:

هدف استراتژیک در تصمیم گیری برون سپاری در چیست؟

اثرات استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات چه هستند؟

1- 1- 1-  اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات

نتایج تجربی در شناسایی عوامل تعیین کننده در تصمیمات برون سپاری، به طور کلی نشان داده است که این تصمیمات در عملکردهای ضعیف مالی انجام می شوند، هرچند که پیشنهاد می شود که مجریان حوزه فناوری اطلاعات بیشتر بنا بر دلایل استراتژیک اقدام به این امر کنند تا به سبب کاهش هزینه ها.

برای به دست آوردن مشخصات دقیق تر، انگیزه های لازم برای استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای شرکت های مشتری استخراج می گردد. پژوهش در مورد آنچه انگیزه سازمان مشتری در برون سپاری نامیده می شود، یک لیست طولانی از انگیزه های آشکار یا انتظارات حاصل از استراتژی های اکتساب تکنولوژی (نگاه کنید به جدول (2-8)) را نشان می دهد. کاهش هزینه، رایج ترین انگیزه شناسایی شده توسط محققان است ( et al. 1994 Lacity) (Fisher et al. 2008).

با این حال در برخی از جدیدترین تحقیقات، در نظر گرفتن دلایل استراتژیک تری به غیر از کاهش هزینه ها مهم به نظر می رسد. یکی از مقالاتی که به طور گسترده ای این عوامل را ذکر کرده است توسط دو پژوهشگر بررسی شده اند (DiRomualdo, Gurbaxani, 2008). نویسندگان سه مفهوم استراتژیک در برون سپاری را معرفی کرده اند: بهبود سیستم های اطلاعاتی (از جمله صرفه جویی در هزینه)، تاثیر کسب و کار (مانند بهبود فرآیندهای کسب و کار) و بهره برداری تجاری. آن ها همچنین نشان داده اند که چه نوعی از قراردادها، سنجه ها، اقدامات و مقررات قیمت گذاری باید مورد استفاده قرار گیرد تا بیشترین تطابق را با اهداف استراتژیک داشته باشد.

منطق نسخه تجویزی آن ها ایستا است، اما بسیاری از نمونه ها حاکی از آن است که تحقق هدف استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری بسیار دشوار است و نیاز به درجه بالایی از حمایت مدیریتی است.

نویسندگان دیگر نیز تلاش برای به چالش کشیدن مجریان فناوری اطلاعات در برون سپاری استراتژیک را مد نظر داشتند.   قابل توجه ترین مقاله ها توسط کوین (Quinn et al. 2000) انجام شده است.

1- 1- 2-  الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری

محققان اثرات استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در سطح عملکرد با استفاده از معیارهایی از قبیل قیمت سهام،  عملکرد و عملکرد مالی انجام می دهند. در مورد قیمت سهام، مدیران ارشد می خواهند بدانند که چگونه سهامداران درک خود را در مقیاس های بزرگ فناوری اطلاعات در برون سپاری تصمیمات انجام می دهند.

تعدادی از مطالعات دانشگاهی به بررسی چگونگی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات بر قیمت سهام تمرکز کرده اند (Farag, N., Krishnan, M., 2003). در مجموع، 13 تاثیر استراتژی های اکتساب تکنولوژی بر عملکرد قیمت سهام استخراج شده اند. شش مورد نشان دهنده اثرات بسیار مثبت بر قیمت سهام (Agrawal et al. 2006 ) است، چهارتا از این موارد هیچ رابطه ای را نشان نمی دهد (Florin et al, 2005)  و سه مورد اثر منفی بر قیمت سهام را نشان می دهد (Oh, W et al, 2006).

جدول2-8- انگیزه های برون سپاری

انگیز های برون سپاری تعداد مقالات انگیز های برون سپاری تعداد مقالات
کاهش هزینه 39 دسترسی به بازارهای جهانی 3
تمرکز بر قابلیت های محوری 24 همسویی استراتژی های کسب و کار و سیستم های فناوری اطلاعات 3
دسترسی به متخصصین 18 پیش بینی هزینه 2
انگیز های برون سپاری تعداد مقالات انگیز های برون سپاری تعداد مقالات
ارتقای عملکرد کسب و کار 17 کاهش هزینه های سربار 2
دلایل فنی 10 تولید نقدینگی 2
کاتالیست های تغییر 7 دسترسی سریع 2
بهره برداری تجاری 5 نوآوری 2
مقیاس پذیری 4    

 

1- 1- 3-  بینشی برای مجریان

نزدیک به 20 سال تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که شرکت های مشتری در درجه اول، برون سپاری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه های کسب و کار خود انتخاب می کنند. در واقع، برخی از بزرگترین اندیشمندان مانند الیور ویلیامسون استدلال کرده اند که بهره وری هزینه تنها استراتژی دراز مدت قابل دوام یک شرکت می باشد و می گوید که :

”من به طور قطع می گویم که بین صرفه جویی و استراتژیک بودن، صرفه جویی بسیار بنیادی تر حساب می شود. از همه مهمتر من معتقدم که تلاش های استراتژیک اگر یک برنامه با افزایش هزینه های تولید بر دوش  سازمان باشد، به ندرت پیروز خواهد شد (Williamson, O., 1991)

در حالی که هم مجریان سازمانی و هم دانشگاهیان به شدت علاقه مند استفاده استراتژیک تری در برون سپاری Galliers, R., Leidner, D., 2009)) هستند، شواهد حکایت از آن دارد که اکثریت مطالعات انجام شده در شرکت های خاص انجام شده است. اثرات استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در سطح شرکت های کوچک اثرات خود را نشان می دهد، حتی زمانی که آنها نظر آماری معنی دار است اما قابل اتکا نیستند.

1- 1- 4-  ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات

موضوع مهم دیگر برای دست اندرکاران مدیریت ریسک برون سپاری ست. به طور کلی، ریسک به صورت احتمالی تعریف می شودهنگامی  که یک اقدام بطور عکس بر سازمان تاثیر می گذارد. مدیریت ریسک مجموعه ای از فعالیت ها است که به شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی، و پرداختن به خطرات به منظور به حداقل رساندن احتمال یا تاثیر آنها می پردازد. محققان دو سوال را مطرح می کنند:

  • خطرات ناشی از برون سپاری فناوری اطلاعات چه هستند؟
  • چگونه استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات خطرات را کاهش می دهد؟

در ادبیات دانشگاهی 34 مقاله منتشر شده در مورد خطرات برون سپاری و مدیریت ریسک بررسی شده است، که 18 مقاله مفهومی است. مقالات مفهومی در درجه اول به شناسایی خطرات برون سپاری (Sakthivel, S., 2007)  و در مرحله بعد به توسعه مدل پرداخته اند (Osei-Bryson, K., Ngwenyama, O, 2006).

مقالات تجربی در درجه اول به خطرات خاص و استراتژی های مدیریت ریسک مربوط به استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته اند(Bahli, B., Rivard, S., 2005)(Aubert et al,1999) و یا انواع خاصی از استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات مانند برون سپاری خارج از مرزهای کشور (Iacovou, 2008 Nakatsu,) و یا ارائه خدمات نرم افزاری (Kern et al.,2002) را مد نظر دارند. اندازه گیری خطرات نیز مورد مطالعه قرار گرفته است (Bahli, B et al, 2005) (Whitten, D et al,2006).

مستند ترین مقاله در مورد خطرات برون سپاری توسط Earl در سال 1996 بوده است. Earl در مقاله مورد بحث 11 خطر ناشی از استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات را لیست کرده است: امکان ضعیف مدیریت،کارکنان بی تجربه، عدم اطمینان کسب و کار، مهارت های منسوخ شده تکنولوژی، عدم قطعیت، هزینه های پنهان، فقدان یادگیری سازمانی، از دست دادن ظرفیت های نوآورانه، خطرات ناشی از یک مثلث ابدی، غیر قابل تقسیم بودن فن آوری، و تمرکز فازی (Earl, M., 1996).

در مرور  ادبیات، تعدادی از خطرات برون سپاری که کاملا تهدید کننده است شناسایی می شود. به عنوان مثال، 43 مورد ازخطرات برون سپاری را می توان از سه منبع  (Lacity, M, et al,2008) (Kern et al,2002) (Jurison, J.,1995) یافت. شایع ترین خطرات در جدول (2-9) یافت می شود.

در مورد کاهش ریسک برای مجریان، محققان دانشگاهی شیوه های خاص بسیاری از طراحی به منظور کاهش خطر و در نتیجه احتمال افزایش موفقیت برون سپاری را شناسایی کرده اند. به طور کلی ، بسیاری از شیوه های کاهش خطر به عنوان خطرات برون سپاری شناسایی شده اند. به عنوان مثال، یکی از خطرات برون سپاری این است که: “به تامین کننده بیش از حد قدرت می دهد. بسیاری از شیوه های برون سپاری کاستن از این خطر مانند تعامل با تامین کنندگان متعدد (Currie, 1998)، امضای قراردادهای کوتاه مدت ( et al, 1998 Willcocks)، استانداردسازی برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات که بسیاری از تامین کنندگان قادر به آن هستند و و درون سپاری دارایی های موارد بسیار خاص است. (Watjatrakul, 2005).

دانشگاهیان همچنین در مورد خطرات به انواع خاصی از استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات مانند ارائه خدمات نرم افزار و یا برون سپاری خارج از مرزها (, 2007 Sakthivel) اشاره کرده اند. برخی از محققین نیز بررسی خطرات خاص و استراتژی های کاهش خطر برای ارائه خدمات نرم افزار را بررسی کرده اند (Kern et al, 2002). یک محقق دیگر به شناسایی 18 خطر و 18 مکانیسم کنترل ریسک خاص در توسعه سیستم های خارج از مرزها پرداخته اند (Sakhtivel, 2007).

1- 1- 5-  عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات

86 مقاله در مورد عوامل تعیین کننده موفقیت برون سپاری بررسی شده است که سوال اصلی تمامی این مقالات این است که چه فعالیت هایی احتمال اینکه برون سپاری موفق باشد را افزایش می دهد؟

جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات

ردیف ریسک ردیف ریسک
1 واکنش از سوی کارکنان داخلی واحد فناوری اطلاعات 14 ضعف در توانایی های بومی
2 خیانت فروشندگان 15 عدم صرفه جویی در هزینه ها
3 نقض پیمان توسط فروشنده 16 عدم میهن پرستی
4 تفاوت فرهنگی میان مشتری و تامین کننده 17 قابلیت های پایین تامین کننده در خدمات
5 مدیریت دشوار تیم های از راه دور 18 امنیت
6 هزینه های تراکنش بالا 19 ترک نمودن کارکنان تامین کننده
7 هزینه های بالا 20 کارکنان تامین کننده بی تجربه باشند
8 عدم توانایی درمدیریت ارتباط با تامین کننده 21 کارکنان تامین کننده مهارت های ارتباطی ضعیفی داشته باشند
9 عدم کنترل بر فروشنده 22 تامین کننده از این زمینه کاری خارج شود
10 تجاوز از حقوق مالکیت معنوی 23 تامین کننده قدرت زیادی بر مشتری دارد
11 کمبود اطمینان 24 مشکلات در تراکنش
12 ضعف اقتدار و کنترل بر تصمیمات برون سپاری 25 رفتار با فناوری اطلاعات بعنوان یک کالا
13 عدم کنترل بر داده ها 26 رشد قراردادهای غیرقابل کنترل

 

محققان موفقیت برون سپاری را تعریف و اندازه گیری نموده اند و از سه واحد برای تجزیه و تحلیل سازمان و واحد فناوری اطلاعات و پروژه بهره برده اند. در سطح سازمانی، در حال حاضر تاثیر استراتژیک تصمیم گیری برون سپاری در سطح بنگاه بررسی شده است و عملکرد با استفاده از متریک هایی مانند قیمت سهام عملکرد و عملکرد مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

در سطح عملکرد فناوری اطلاعات ، محققان به بررسی اثرات تصمیمات برون سپاری در بهبود سازمان مانند هزینه های کاهش یا افزایش خدمات سطوح می پردازد. در سطح پروژه، محققان اثرات تصمیمات برون سپاری در هزینه، کیفیت  و تکمیل بررسی پروژه های برون سپاری را مورد توجه قرار داده اند. در مورد عوامل تعیین کننده موفقیت برون سپاری، محققان به بررسی سه مقوله پرداخته اند: تصمیم برون سپاری، نظارت قراردادی و نظارت نسبی است.

پژوهشگران به بررسی رابطه بین تصمیمات برون سپاری اتخاذ شده و نتایج بعدی پرداخته اند. به طور خاص، محققان به بررسی میزان برون سپاری فناوری اطلاعات، تعهد مدیریت ارشد و فرایند ارزیابی که بر موفقیت برون سپاری تاثیر می گذارند پرداخته اند.درجه برون سپاری فناوری اطلاعات، میزان برون سپاری به عنوان درصدی از بودجه فناوری اطلاعات و یا نوع و تعداد فعالیت های برون سپاری است. به طور کلی ، برون سپاری بیش از حد می تواند منجر به سطح پایین تر موفقیت خواهد شد..(Currie, 1998) (Lacity et al, 1998) (seddon, 2001) (Straub et al,2008). به عنوان مثال ، برخی از پژوهشگران دریافتند که مشتریانی که برون سپاری بیشتر از 80 ٪  در بودجه فناوری اطلاعات انجام داده اند نرخ موفقیت تنها 29 ٪ است. مشتریان که کمتر از 80 ٪ از بودجه فناوری اطلاعات را برون سپاری می کند میزان موفقیت 85 ٪ را تجربه می کنند. برخی نیز در مطالعات خود  مثال دیگری از استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای حالت”بیش از حد” را ارائه می کند. انواع عملیات برون سپاری نیز اهمیت دارد. اکثر مشتریان توجه بیشتری به رضایت از سیستم های عملیات استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور از آنها نسبت به برنامه های برون سپاری توسعه ، پشتیبانی کاربر ، و مدیریت سیستم داشته اند (Gover et al, 1996). تعهد مدیریت ارشد و پشتیبانی از نوآوری ها در برون سپاری یک فاکتور بسیار مهم برای رسیدن به موفقیت است. ده رابطه مورد مطالعه به ما نشان می دهد که پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد برای رضایت مشتری حیاتی هستند (Han, H. et al, 2008).دو پژوشهگر گزارش اثرات مثبت مشارکت مدیران فناوری اطلاعات و سایر مدیران در صرفه جویی هزینه در استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات را ارائه می دهد (Lacity et al, 1998).

فرایند ارزیابی سازمان مشتری برای انتخاب تامین کنندگان به نظر می رسد که نسبت به قیمت قرارداد مهمتر است، تصمیم گیری برون سپاری، انتظار می رود صرفه جویی در هزینه ها را در پی داشته باشد و دستیابی به موفقیت برون سپاری به طور کلی مورد توجه است(Cullen et al, 2005) (Kern et al, 2002). جزئیات قرارداد اشاره به تعداد یا درجه بندهای قرارداد برون سپاری دارد، مانند بندهایی که مشخص کننده قیمت، سطح خدمات، تعیین معیارها، ضمانت ها و جریمه ناشی از عدم عملکرد است. در مجموع، 10 مورد از 12 رابطه نشانگر این است که سطوح بالاتر از جزئیات قرارداد منجر به سطوح بالاتری از موفقیت برون سپاری می شود. به عنوان مثال ، برخی از محققین دریافتند که پیچیدگی قرارداد (جزئیات قرارداد) به میزان قابل توجهی به عملکرد برون سپاری وابسته است (Poppo, L. et al, 2002). اصطلاح نوع قرارداد دلالت بر اشکال مختلف از قراردادهای مورد استفاده در برون سپاری است. مثالها عبارتند از : سفارشی ، ثابت، زمان و مواد، هزینه ها برای خدمات و بر اساس قراردادهای همکاری. به عنوان مثال برخی از محققین در مطالعات خود متوجه شدند که هزینه قراردادهای ثابت کمتر منجر به دوباره کاری  قراردادها نسبت به زمان و مواد می شود (Gopal et al, 2002). طول مدت قرارداد نیز با یافته های همه مطالعات سازگار است به هر حال فرکانس های بالاتری از موفقیت نسبت به قراردادهای طولانی مدت نیست. برخی متوجه شد که قراردادهایی که سه سال یا کمتر هستند، یک فرکانس بالاتر از موفقیت نسبت به قراردادهای بیشتر از سه سال داشتند(Lacity,Wilcacson,1998).

بر خلاف یافته های قبل، همه روابطی که اثر حجم قرارداد را در موفقیت برون سپاری مورد مطالعه قرارداده اند نشان داده اند که قراردادهای بزرگ به احتمال بالاتری از موفقیت نسبت به قراردادهای کوچک دست می یابند.  طول مدت قرارداد در مقیاس سال اندازه گیری شده و روابط بلند مدت تمایل به از دست دادن شور و شوق در انجام قرارداد دارد. حجم قرارداد در واحد دلار هرچه بیشتر باشد به نتایج موفقیت آمیزتری منجر می شود زیرا تامین کنندگان انگیزه بیشتری برای اختصاص بهترین منابع خود به مشتریان با قراردادهای بزرگ دارند.

دانلود پایان نامه
92