مقالات و پایان نامه ها

تعهدات سازمان تامین اجتماعی  ؛پایان نامه درباره بازاریابی درونی

دانلود پایان نامه

اهم خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت و به واسطه دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات ، رکن شاخص نظام بیمه های اجتماعی کشور به شمار می آید. هم اکنون این سازمان خدمات گسترده خود را از طریق 2 شبکه بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی و تبعی خود عرضه می نماید.

 • ارائه خدمات درمانی
 • غرامت دستمزد ایام بارداری
 • غرامت دستمزد ایام بیماری
 • پرداخت کمک هزینه وسایل پزشکی(اروتز و پروتز)
 • پرداخت کمک هزینه سفر و اقامت بیمار
 • پرداخت غرامت نقص عضو مقطوع
 • پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان
 • پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان
 • پرداخت مستمری بازنشستگی
 • پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
 • پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار
 • پرداخت مستمری بازماندگان
 • پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستمری بگیران
 • پرداخت کمک هزینه اولاد به مستمری بگیران
 • پرداخت حق مسکن به مستمری بگیران
 • پرداخت بن به مستمری بگیران
 • پرداخت کمک هزینه کفن و دفن
 • پرداخت کمک هزینه به زنان سرپرست خانوار متکفل فرزند
 • کمک هزینه همسران متکفل فرزند
 • غرامت مقطوع فوت

خدمات درمانی

سازمان تامین اجتماعی دومین تولید کننده درمان در کشور ایران است که در مجموع    بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان (شاغلان، مستمری بگیران، مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارکنان سازمان و افراد تحت تکفل آنها) که برای آنها دفترچه درمان صادر شده می توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.

یکی از مهم ترین تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان اصلی و تبعی، حمایت در برابر حوادث و بیماریها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مورد نیاز در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم است

.

دانلود پایان نامه
92