مقالات و پایان نامه ها

تحلیل بنیادی کیفیت سود:پایان نامه با موضوع بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود

دانلود پایان نامه

تحلیل بنیادی کیفیت سود

مؤسسه گرادینت[1] با استفاده از نسبت ها و دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی به دنبال کسب شواهدی از کیفیت پایین سود بودند . برخی از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی گرادینت در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می باشند :

الف ) تولید جریان نقدی : یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود ، سطح جریان نقدی تولید شده توسط شرکت می باشد .  به زبان ساده ، با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را دستکاری نمود . یک روش درک اهمیت جریان نقدی ، تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی می باشد .  یعنی :

اقلام تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی = سود خالص

همانطور که در بالا نیز گفته شد ، تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که کیفیت سود به سطح اقلام تعهدی منعکس شده در سود بستگی دارد .

جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد ، یک شاخص عالی برای کیفیت سود می باشد . برخی معیارهای مهم جهت بررسی جریان وجوه نقد عبارتند از :

 • سطح جریان وجوه نقد عملیاتی به سود عملیاتی(OCF/OI)
 • سطح (Free Cash Flow)  به سود خالص

ب) کیفیت حسابهای دریافتنی : تحلیل کیفیت حسابهای دریافتنی و درآمد شرکت یکی از اجزای اصلی کیفیت سود – کیفیت درآمدها – را ارائه می نماید . به طور کلی ، درآمدی که بر اساس محافظه کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود بالا خواهد شد . در حالی که درآمدی که بر اساس حسابداری جسورانه شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد شد . برخی از مهمترین آیتم هایی که هنگام ارزیابی کیفیت حسابهای دریافتنی بایستی مورد بررسی قرار گیرند ، عبارتند از :

 • سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش
 • سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده
 • سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش ها
 • روش برآورد بدهی های سوخت شده و اینکه چگونه می تواند سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد
 • روشهای بیان شده شرکت برای شناسایی درآمد در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت

کیفیت ]اندازه گیری[ موجودی کالا : کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد . به ویژه اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتر از واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری مؤسسه بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس . در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا ، مهمترین آیتم هایی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند ، عبارتند از :

 • میزان سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش
 • روند حاشیه فروش
 • روش ارزیابی موجودی های کالا و چگونگی تأثیر آن بر سود گزارش شده
 • رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودی کالا از قبیل مواد خام ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده
 • روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت

د) کیفیت حساب داراییهای ثابت : محافظه کاری و بی طرفی در حسابهای داراییهای ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تأثبر داشته باشد . برای مثال ، در نظر گرفتن عمر مفید بالا برای داراییهای ثابت می تواند سود خالص را افزایش دهد بدون اینکه سودآوری واقعی شرکت بهبود یافته باشد . در هنگام بررسی کیفیت حساب دارایی ، مهمترین زمینه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از :

 • کفایت هزینه های استهلاک
 • تغییر در روشهای استهلاک
 • شواهدی از داراییهای معیوب
 • عمر مفید داراییهای ثابت شرکت
 • ظرفیت مورد استفاده

ه) کیفیت بدهی ها و افشا : کیفیت حسابهای بدهی نیز برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می باشند . به ویژه ، بدهیها باید به طور بی طرفانه و به دور از هر گونه جانب داری گزارش شوند . در غیر این صورت ، کیفیت سود خدشه دار می شود .

در ارزیابی کیفیت  بدهی ها برخی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

 • مفروضات بکار رفته در مورد بدهی های تحقق یافته و ثبت نشده
 • علائمی از تأمین مالی خارج از ترازنامه و افشاء مفصل بدهی هایی که تحقق یافته اما ثبت نشده اند
 • رویه های مورد عمل در ارتباط با مخارج سرمایه ای
 • علائمی از دعاوی حقوقی

و) ارزیابی فعالیت های مدیریت سود : همانگونه که قبلاً نیز توضیح داده شد ، اکثر شرکتها حداقل یکی از تکنیک های مدیریت سود را به منظور رسیدن به اهداف گزارشگری مالی و مدیریت به کار می گیرند . در این رهگذر تا حدودی ارزیابی اهمیت و اندازه فعالیت های مدیریت سود نسبت به سود خالص یا کل داراییها مهم به نظر می رسد . در هنگام ارزیابی اهمیت فعالیتهای­مدیریت سود ، برخی از مهمترین زمینه­هایی­که بایستی مورد بررسی قرار­گیرند عبارتنداز:

 • تغییر در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته
 • کثرت و زمان بندی معامله سهام با تضمین خرید توسط شرکت که ممکن است منجر به افزایش سود هر سهم بشود .
 • انتقال هزینه ها به دیگر بخش های صورت سود (زیان) به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه فروش

ر) حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی : حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی (CGCS) به وزنه ها و رویه های کنترلی موجود در شرکت – به منظور حصول اطمینان از همسویی فعالیت ها و منافع مدیریت با منافع سهامداران – اشاره دارد . از این رو ، مدیریت سود هنگامی امکان پذیر است که (CGCS) غیر اثربخش باشد . هنگام ارزیابی اثربخشی (CGCS) برخی از مهمترین مسائلی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

 • ترکیب و تجربه هیأت مدیره بالاخص کمیته حسابرسی شرکت
 • مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس
 • پارامترهای طرح پاداش و حق اختیارها
 • علائمی از نارضایتی سهامداران
 • علائمی از ضعف کنترل داخلی

ز) محیط رقابتی : محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند به طور بالقوه ای اثر مثبت یا منفی بر کیفیت سود داشته باشد . برای مثال ، رشد سریع تکنولوژی در صنعت کامپیوتر می تواند منجر به افزایش کالاهای ناباب قابل استفاده گردد . در مقابل تغییر تکنولوژی در بخش صنعتی خیلی آهسته تر و کند تر می باشد . بنابراین برای این قبل صنایع تغییر تکنولوژی یک فاکتور مهم در ارزیابی کیفیت سود نمی باشد . بدین ترتیب ، شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی بالا فعالیت می کنند نسبت به شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی تقریباً ثابت فعالیت می کنند ، بیشتر مستعد رویارویی با مسائل کیفیت سود می باشند . برخی از مهمترین مسائلی که بایستی در ارتباط با محیط رقابتی مورد توجه قرار گیرد ، عبارتند از :

 • موقعیت رقابتی صنایع
 • شرایط اقتصادی
 • بروز تغییر تکنولوژی که ممکن است بر محصولات شرکت تأثیر بگذارد

دیگر فاکتورهای خاص شرکت : فاکتورهای خاص شرکتهای زیادی وجود دارند که می توانند بر کیفیت سود تأثیر بگذارند . در هنگام ارزیابی کیفیت سود برخی از مهمترین مسائل شرکت که بایستی مورد توجه قرار گیرند ، عبارتند از :

 • پیچیدگی ارزیابی حسابها و رویدادها
 • وسعت و عمق شرکتهای مشتری مدار
 • سطح و تغییر در هزینه های قانونی
 • ماهیت هر قرارداد بدهی
 • معیارهای ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی
 • زمان بندی انتشار صورتهای مالی
 • نرخ رشد شرکت(هاج،2003 ؛لیو،2006؛ کرمی و ساسانی،1384).

[1] Gradient

دانلود پایان نامه
92