مقالات و پایان نامه ها

ارزش گذاری زیر قیمت، پایان نامه درباره ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی

دانلود پایان نامه

ارزش گذاری زیر قیمت [1]

ارزش­گذاري زير قيمت كه در برخي كشورها به رقمي معادل 388%  % مي­رسد عبارت از” مابه تفاوت قيمت فروش سهام اولين عرضه عمومي به سرمايه گذاران (قيمت پاياني عرضه به روش بورس) و قيمت نهايي آخرين معامله در اولين روز عرضه “و يا ” تغيير ايجاد شده در قيمت پاياني عرضه به روش بورس در بازار در پايان اولين روز معامله سهام ” است.

به بيان ساده، ارزان فروشي به حالتي اطلاق مي­شود كه در آن شركت انتشار دهنده سهام، قيمت عرضه سهام را به طور تعجب آوري بسيار پايين تر از قيمت بازار آن تعيين مي نمايد، به گونه اي كه نخستين سرمايه گذاران ipo تنها از مبادله سهام در روز اول خريداري آن بازده قابل توجهي به دست مي آورند؛ از همين رو، عرضه عمومي اوليه با بازده غيرمعمول اوليه از محل ارزش­گذاري زير قيمت، توصيف مي­شود. سودبرندگان از محل ارزان فروشي سهام، نخستين سرمايه­گذاران ipo و بازندگان این عرصه سهامداران قبلي شركت (پيش از عرضه عمومي اوليه) هستند زيرا به اين ترتيب از يك سو سهام شركت ارزان­تر فروخته مي­شود و از سوي ديگر قدرت كنترل خود در امور شركت را از دست مي­دهند (حق بین 1387، 31).

لازم به ذكر است كه ارزان فروشي الزاماً به معني تعيين قيمت عرضه پايين تر براي سهام نيست؛ ممكن است قيمت عرضه سهام الف نسبت به قيمت عرضه سهام ب بالاتر باشد ولي سهام گران­تر، بيشتر ارزان فروشي شود. در اين حالت، نسبت قيمت عرضه به قيمت بازار الف، كمتر از مقدار اين نسبت در رابطه با سهام ب است. وقتي اطلاعات خوبي در مورد بنگاه توسط بازار انتشار يابد، قيمت پيش بيني شده بازار آن سهم بالا مي­رود. در اين حالت بانك سرمايه گذار هم قيمت عرضه سهام را بالا مي­برد ولي درصد افزايش قيمت عرضه توسط بانك سرمايه گذار كمتر از درصد افزايش قيمت پيش بيني شده بازار براي سهام است لذا منجر به ارزان فروشي مي شود. از طرف ديگر، در صورتي كه اخبار منفي در رابطه با بنگاه در بازار منتشر گردد، قيمت عرضه سهام پايين آورده مي شود كه اين درصد كاهش قيمت، كمتر از درصد كاهش قيمت پيش بيني شده بازار براي آن سهم است، پس منجر به كاهش ميزان ارزان فروشي مي شود (حق بین 1387، 32).

 

[1]  underpricing

دانلود پایان نامه
92